ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкум и  акъужь щабэр

2021-12-07

  • ЦIыхур щалъхуа щIыналъэм и цIэр фIыкIэ щагъэIум, и теплъэр дахэкIэ щагъэлъагъуэм деж нэхъ лейуэ мэгушхуэ. Хамэ щIыпIэ куэдым телъыджэу къыщалъытэ пасэрей ухуэныгъэхэмрэ щIыуэпс теплъэгъуэ хьэлэмэтхэмрэ нэхърэ зымащIэкIэ нэхъ фагъуэкъым ди лъахэм и хъугъуэфIыгъуэхэр. ЩIы хъурейм щикъухьауэ тет лъэпкъым я плъапIэщ дунейм щынэхъ лъагэ дыдэу къыщалъытэ Iуащхьэмахуэ бгы уардэр.

  • Зыхуэбгъадэ хъун щыIэкъым адыгэхэр игъащIэ лъандэрэ ШэджанэкIэ еджэу нобэ цIыхухэр уэру здэкIуэ Шэрэдж гуэлхэр. Шэджэм псыкъелъэхэм я шкIур макъымрэ къапиху жьыбгъэ мащIэмрэ хущхъуэгъуэу къалъытэ. НэгъуэщI куэдми я гугъу пхуэщIынущ. Дэтхэнэри ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэм я дежкIэ лъэпкъ гъащIэм и дамыгъэщ, щалъхуа хэку цIыкIум и нэщэнэщ. Абы иужькIэ гурыIуэгъуэ мэхъу щыхьэрышхуэм дэсхэм мы махуэхэм зэIэпахыу кърахьэкI хъыбар щIагъуэр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIы-уэпс дунейм щыщ теплъэгъуэхэр Мэзкуу къалэшхуэм и метро кIуэ-цIым щыплъагъуну Iэмал щыIэщ. Сокольники гъуэгум дяпэкIэ ирикIуэ-нущ «Урысейм — зыплъыхьакIуэ» псалъэхэр зытет мафIэгур. Абы къытещынущ хэгъэгушхуэм и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм я тхыдэм, къэзыухъуреихь дунейм, ухуэныгъэ хьэлэмэтхэм щыщ сурэтхэмрэ теплъэгъуэхэмрэ. Гупсысэр къыхэзылъхьар «Урысей туризм» къулыкъущIапIэращ. Ар абы даIыгъащ Мэзкуу транспорт хуэIухуэщIэхэм-кIэ и IуэхущIапIэм.
  • «Урысей туризм» къулыкъущIапIэм хъыбар къызэритамкIэ, мафIэгум щыщу цIыхухэр къызэрырашэкI вагонитхур къэралым и щIыналъэ 19-м теухуауэ щытынущ. Абыхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ, Калининград, Камчаткэр, Карелиер, Дагъыстаныр, Тэтэрстаныр, Алтайр, Къэбэрдей-Балъкъэрыр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыуэпс дунейм щыщу вагонхэм языхэзым тращIыхьащ Iуащхьэмахуэ и теплъэр къызытещ сурэт бгъуфIэшхуэр. Интернетым щызэIэпах мы хъыбарым цIыхум къарита гушхуэныгъэр зы жыIэгъуэкIэ ди зы лъэпкъэгъу щIалэм къиIуэтэфащ: «Iуащхьэмахуэ и сурэт дахэшхуэр щыслъэгъуам Хэкум и акъужь щабэр къытхуихьа къысфIэщIащ».
  • Мэзкуу метром куэд лъандэрэ къыдекIуэкI хабзэ дахэщ Iуэхугъуэ пыухыкIахэм, махуэщIхэм, гупсысэщIэхэм теухуауэ мафIэгухэр ягъэщIэращIэу. Ди хэкуэгъухэр зыгъэгуфIа, хэкум хуаIэ гурыщIэр къызэщIэзыгъэрыуэжа «Урысейм — зыплъыхьакIуэ» проектыр Сокольники гъущI гъуэгум мазихкIэ тетынущ.
  • ШУРДЫМ Динэ.