ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ «Зыгъэпсэхугъуэ ин» зэпеуэм къыхэжаныкIахэм

2021-12-02

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яIущIащ еджакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэпеуэм республикэм щыщу щытекIуахэмрэ абы и кIэух Iыхьэм нэсахэмрэ. «Зыгъэпсэхугъуэ иныр» уващ Урысейм и еджакIуэ- хэм я зэпеуэ нэхъ ин дыдэу, ар диIыгъащ Урысейм и Президент Путин Владимири. «Зыгъэпсэхугъуэ иныр» — «Урысейр псоми зэхуэдэ Iэмалхэр щаIэ къэралщ» президент платформэм щыщ проектщ.

  • КIуэкIуэ Казбек ехъуэхъуащ зэхьэзэхуэшхуэм щытекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ икIи адэ-анэхэм, егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ «я нэIэ щIэтхэр зэпеуэм икъукIэ фIыуэ зэрыхуагъэхьэзырам, нобэрей я текIуэныгъэхэм лъабжьэ быдэ зэрыхуагъэтIылъам папщIэ». «Фи текIуэныгъэр Къэбэрдей-Балъкъэ-рым ис школакIуэ псоми я текIуэныгъэщ. Шэч къытесхьэркъым фи ныбжьэгъу псори фи ехъулIэныгъэхэм кIэлъыплъурэ къызэрыфщыгуфIыкIым икIи фи щапхъэм ирикIуэным зэрыхущIэкъум», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек, Урысейпсо зэпеуэм бжьыпэр щызыубыдахэм защыхуигъазэм. «Зыгъэпсэхугъуэ иным» зэи къэмыхъуа Iэмалхэр щIэблэм ярет я зэфIэкIыр лъэныкъуэ куэдкIэ къагъэлъэгъуэну, я щIэныгъэр здынэсыр, гупым хэту лэжьэнымкIэ ялъэкIыр наIуэ къащIынымкIэ. Фэ а къалэнхэм хъарзынэу фапэлъэщащ», — дыщIигъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зэпеуэм хэтащ ныбжьыщIэ мин пщыкIутхум щIигъу, абыхэм ящыщу зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэу Артек щекIуэкIам еджакIуэ пщыкIутху нэсащ. Республикэм щыщу еджакIуитху абы щытекIуащ. Ахэр Налшык къалэ округым щыIэ гимназие №14-м и 5-нэ классым щIэс Азаматов Алан, курыт школ №6-м и 11-нэ классым щIэс Бечеловэ Айданэ, курыт школ №5-м и 11 нэ классым щIэс Гуэнокъуэ Амир, «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и 11-нэ классым щIэс Жабоев Ахъмэт сымэщ.
  • КIэух зэпеуэм нэсахэщ: Кумыщ Сафие — Налшык къалэм дэт школ №9-м, Щомахуэ Даянэ — Зеикъуэ дэт школ №3-м, Шунгаровэ Данэ — Налшык дэт гимназие №14-м, Абулькин Тамирлан — Тырныауз дэт гимназие №5-м, Иуан Аскэр — Бахъсэн къалэм дэт школ №6-м, Красильниковэ Ульянэ — Налшык дэт лицей №2-м, Турбина Саидэ — Налшык дэт гимназие №I4-м, Хъубий Миланэ — Налшык дэт школ №9-м, Шаваевэ Аринэ — Байсултанов А. и цIэр зэрихьэу Яныкъуей къуажэм дэт школым, ШэнтIыкъу Бэлэ — Чёрнэ Речкэ къуажэм дэт школым щIэсхэр.
  • Псори зэхэту зэпеуэм я зэфIэкI щеплъыжащ къэралым ис ныбжьыщIэ-хэм ящыщу мелуаным щIигъу. 600-м текIуэныгъэ къахьащ, абыхэм ящыщу класс нэхъыжьхэм щIэс 300-м сом мелуан зырыз иратащ, я щIэныгъэм адэкIи хагъэхъуэным, еджапIэ нэхъыщхьэ щыщIэтIысхьэкIэ хухабжэну баллхэр къахьыным трагъэкIуэдэну.
  • КIуэкIуэ Казбекрэ ныбжьыщIэхэмрэ зэхуэгуапэу зэпсэлъащ. Класс нэхъыжьхэм щIэсхэм и гугъу ящIащ иджырей щIалэгъуалэр нэхъ зыгъэпIейтей Iуэхухэм, езыхэм я проектхэми я ехъулIэныгъэхэми тепсэлъыхьащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм щепсэлъылIэм абыхэм къагъэлъэгъуащ экономикэм, цIыхухэм я зэху-щытыкIэхэм, гъэсэныгъэм, экологием, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ ятеухуа я Iуэху еплъыкIэхэр. ЯфIэгъэщIэгъуэну теп-сэлъыхьащ туризмэм, Налшык къалэм и инфраструктурэм зегъэужьыным-мыбдежым ныбжьыщIэхэм жэрдэм щхьэпэхэри къыщыхалъхьащ.
  • КIуэкIуэ Казбек щIалэгъуалэм я упщIэ куэдым жэуап яритащ. Къапщтэмэ, Iэтащхьэр и хьэщIэхэм ядэгуэшащ Театрхэм я уардэунэм и ухуэныгъэр и кIэм нэгъэсыжыным зэрыщIадзэнумкIэ, ар ЩIалэгъуалэ зэчиифIэхэм я унэу зэрыщытынумкIэ. Абы ныбжьыщIэхэм проект зэмылIэужьыгъуэхэр щагъэзэщIэнымкIэ Iэмалхэр яIэнущ — творческэ студиехэр, гъэлъэгъуапIэ пэшышхуэхэр хэтынущ. КIуэкIуэ Казбек апхуэдэуи яжриIащ «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр щрагъэкIуэкIыну IуэхущIапIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыщызэрагъэпэщынур.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.