ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Амфитеатр телъыджи щыболъагъу

2020-09-24

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ къулыкъущIэхэр а махуэм и етIуанэ Iыхьэм щыIащ Налшык къалэ округым хыхьэ Кэнжэ къуажэм, «Уэрдыхъуитху» и фIэщыгъэу къыщызэрагъэпэща спорт академием лэжьэн зэрыщIрагъадзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ.

  • 2018 гъэм ирагъэжьа ухуэныгъэр и кIэм нагъэсащ къэралым социальнэ IуэхущIафэхэмкIэ зыщIагъэкъуэным «хуэIэижь» щхьэзакъуэ хьэрычэтым хэт щIалэхэу Къаздэхъу Альбертрэ Балэ Аслъэнрэ я дэIэпыкъуныгъэкIэ. Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм я фIыгъэкIэ спорт академием и Iэгъуэблагъэр зыхуей хуагъэзащ: екIуэлIапIэхэр ягъэкъэбзащ, гъуэгум асфальт тралъхьащ, и зэпрыупIэм деж светофор фIадзащ.
  • КомплексыщIэм хыхьэ пэшхэм тхэквондо зэуэкIэмрэ бэнэкIэ хуитымкIэ зыщыхуэбгъэсэфынущ, спа-зэIэзэкIэхэр щызэпхьэлIэфынущ. Ухуэныгъэм къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэм топ джэгуным хуэщIарэ удз IэрыщIкIи ясеижа стадион щхьэхуи, кинотеатр папщIэуи концерт гъэлъэгъуапIэуи къэбгъэсэбэп хъуну амфитеатр телъыджи щыболъагъу.
  • — Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым мыбы хуэдэ комплексыщIэ къызэрыщыунэхуар хуэщхьэпэнущ щIалэгъуалэм ящыщу спортым дихьэххэр нэхъыбэ хъунымкIэ, гъэсакIуэхэм зи нэIэ ятет ныбжьыщIэхэм я Iэзагъэм хагъэхъуэнымкIэ, гъащIэ узыншэ езыхьэкI балигъхэм я бжыгъэми фIы и лъэныкъуэкIэ зихъуэжынымкIэ, — жиIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, зи гугъу тщIы гуфIэгъуэ зэхыхьэм къыщыпсалъэм.
  •  
  • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.