ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мыщхъуэжьым дрогушхуэ

2019-11-14

  • Полицэм и сержант Мыщхъуэжь Астемыр Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.

  • Жэпуэгъуэм Ставрополь къалэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ КИФЩI-м и чемпионат. Ди лэжьэгъу, Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и плъыр-пост къулыкъум и ротэ хэхам и полицей Мыщхъуэжь Астемыр килограмм 90 хьэлъагъым щхьэдэххэм я зэпеуэм дыжьыныр къыщихьащ, «Урысейм спортымкIэ и мастер» цIэри къыщыхуагъэфэщащ.
  • Зэхьэзэхуэм хэтащ Урысейм и Ипщэ щIыналъэм и бэнакIуэ 200-м щIигъу. КIэух зэпеуэм хуэпабгъэу Мыщхъуэжь Астемыр бэнакIуищым ефIэкIащ.
  • Къыхэдгъэщынщи, нэхъапэкIэ Астемыр текIуэныгъэ щызыIэригъэхьащ КъБР-м и хабзэхъумэ IуэхущапIэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм: 2017 гъэм — Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ, къыкIэлъыкIуэу — дзэ самбэмкIэ.
  • Ди лэжьэгъум дохъуэхъу адэкIи ехъулIэныгъэщIэ-хэр зыIэригъэхьэну!
  •  
  • КъБР-м щыIэ МВД-м
  •  и пресс-IуэхущIапIэ.