ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щхьэгъум Мурат ягу къагъэкIыж

2019-11-14

  • Бахъсэн районым и стадион нэхъыщхьэм мы махуэхэм щекIуэкIащ мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ и къалэнхэр игъэзащIэу 2011 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м хэкIуэда КъБР-м щыIэ МВД-м и СОБР-м и къудамэм и унафэщI подполковник Щхьэгъум Мурат.

  • Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI зэхьэзэхуэр къызэIузыха Бахъсэн щIыналъэ администрацэм щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI Гъут Резуан спортсменхэм ехъуэхъуащ джэгукIэ удэзыхьэх къагъэлъэгъуэ- ну.
  • Командэ 17 зыхэта зэпеуэр олимп щIыкIэм тету зэхэтащ. Дэтхэнэ зы зэIущIэри гуащIэу, дэрэжэгъуэ къуиту екIуэкIащ.
  • Фэеплъ зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр щаубыдащ Кыщпэк къуажэм дэт курыт еджапIэм и спортсмен ныбжьыщIэхэм. Ислъэмейдэсхэр етIуанэ хъуащ. Жэз медалхэр ялъысащ Къулъкъужын Ипщэ и еджапIэ №1-м къикIа футболистхэм.
  • Щхьэгъумхэ я унагъуэм къабгъэдэкIыу футболкэхэр иратащ текIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ. Районым и спорт комитетым нэхъыфIхэр кубокхэмкIэ, медалхэмрэ грамотэхэмкIэ игъэпэжащ.
  •  
  • Жыласэ Замир.