ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

2018-07-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэм теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр игъэзэщIэну гъэувын Къумыкъу Iэуес Мухьэмэд и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м
 • №103-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Спорт ухуэныгъэхэр къапщытэ

2018-07-05

 • КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъамрэ абы и къуэдзэ Анаев Аслъэнрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Гундэлэн, Былым, Эльбрус жылагъуэхэм, КъБКъУ-м и зыгъэпсэхупIэм, Азау тафэм, къищынэмыщIауэ, зыщагъэгъуэзащ Тырныауз дэт стадионымрэ «Геолог» спорткомплексымрэ я лэжьэкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

НыбжьыщIэхэм паспортхэр  иратащ

2018-07-05

 • ЩIалэгъуалэм я махуэр щагъэлъапIэм Урысей МВД-м и «Аруан» къудамэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр щрата Iуэху гуапэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-07-05

 • Бадзэуэгъуэм и 5, махуэку
 •  Армением и Конституцэм и махуэщ
 • Аргентинэм щагъэлъапIэ Сабийхэм я махуэр
 • Венесуэлэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. Америкэ Ипщэм Испанием щиIа колониехэм ящыщу Венесуэлэращ щхьэхуит хъуным и Iуэху япэу зезыхуар икIи 1811 гъэм ар абы къехъулIащ.
 • Брянск, Калугэ, Новгород областхэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1944 гъэм)
 • 1829 гъэм Урал щIыналъэм и къухьэпIэмкIэ Урысейм щыяпэу налмэс зыщIэлъ щIыпIэ къыщагъуэтауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэпеуэм фыхэтыну фыхуеймэ

2018-07-05

 • «ВагъуэщIэ» («Новая звезда») урысейпсо макъамэ зэхьэзэхуэм и еплIанэ зэхыхьэм хэтыну хуейхэр къыхахын щIадзэ. Абы я зэфIэкI щагъэлъэгъуэнущ Урысейм и щIыналъэ 85-м я лIыкIуэхэм. ТекIуэныгъэр къэзыхьауэ къалъытэну щIыналъэр зи артистыр финалым нэсу телевизореплъхэм Iэ нэхъыбэ зыхуаIэтырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-07-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ГъащIэ гъуэгу». ПщыукIхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Лира». УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Хьэтхэр

2018-07-05

 • Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№68-69, 72-75, 78-79, 81-хэм итщ).
 • — Хуит узощIыж, Алэдамэ! Сыпхуэарэзыщ, щIалэ! Напэ уиIэу, щIыхь уиIэу, уцIыху нэсу укъыщIэкIащ, укъызыхэкIа лъэпкъышхуэм и пщIэр пIыгъыжащи, узоутIыпщыпэ. Иджыпсту щыщIэдзауэ ущхьэхуитщ. Сыхуейщ фи дежкIэ зэрыхабзэм хуэдэу, уи адэм деж усшэжыну, — къэтэджащ пщыр, Алэдамэ и нэм къыщIэплъэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тенджыз ФIыцIэр гъунэгъу къытхуэхъунущ

2018-07-05

 • Совет лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ зэман-зэманкIэрэ топсэлъыхь Кавминводхэмрэ Тенджыз ФIыцIэ Iуфэхэмрэ зэзыпх автомобиль гъуэгу ухуэн зэрыхуейм. Иджы абы унафэ игъуэтауэ жыпIэ хъунущ, Архъыз щекIуэкIа зэIущIэм щыжаIам тепщIыхьмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ТекIуэтыну  зыри  хуейкъым

2018-07-05

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и командэ нэхъыфIи 8-р белджылы хъуащ. Гугъуехьышхуэ пылъу ахэр финалым и 1/4-нэ Iыхьэм кIуащ. АрщхьэкIэ адэкIи нэхъ тыншынукъым — дэтхэнэ зыми медалхэр къыхукъуэплъащ икIи абыхэм хуэзышэ гъуэгум текIуэтыну зыри хуейкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол