ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

Мы махуэхэм

2018-07-03

 • Бадзэуэгъуэм и 3, гъубж
 • ГИБДД-м (ГАИ-м) и лэжьакIуэхэм я махуэщ. ЦIыхубэ комиссархэм я советым ищIа унафэм ипкъ иткIэ 1936 гъэм къызэрагъэпэщащ ГАИ-р.
 • Алтай Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэм  нэхъ  тегъэщIауэ

2018-07-03

 • Мэкъуауэгъуэм и 30-м Анкара (Тырку) пэгъунэгъу Нарткъалэ адыгэ жылэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр щекIуэкIащ. Абы хэтащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Краснодар, Ставрополь крайхэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабий 500-м  нэблагъэ хэту

2018-07-03

 • «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр илъэс 95-рэ щрикъумрэ Урысейм и махуэмрэ ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ художественнэ гимнастикэмкIэ чемпионат зэIухарэ «Динамо»-м и зэхьэзэхуэрэ. Мыпхуэдэ зэпеуэхэр илъэс епщIанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зэпеуэ къыхалъхьэ

2018-07-03

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ (Шэрджэс) Академие жылагъуэ зэгухьэныгъэм хъыбар фегъащIэ ЩIДАА-м 2018 гъэм хагъэхьэнухэм я зэпеуэ къызэрыхалъхьэмкIэ.
 • ЩIДАА-м хагъэхьэнущ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Хьэтхэр

2018-07-03

 • Фырэ-Къаныкъуэ  Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№68, 69, 72 — 75, 78, 79-хэм итщ).
 • ИугъащIэ
 •  Зиусхьэным!
 • ТIэшуб и жэщгъуэлъхэр къриджауэ, хэт жызум къыжьэ-дилъхьэу, хэт къедэхащIэу, хэти санэплъ къыхуригъахъуэу зэхэст, дунеижьым къыщыхъур къафIэмыIуэхуу. Зэнзей пщыр илъагъуну къыщыщIыхьэм къригубжьащ абы:
 • — ФыщIэкIыт зэрыщыту! — жиIэри, бжэблыпкъым къиуващ.
 • ЦIыхубзхэр абы хуеплъэкIырт пыгуфIыкIыу, щIэнакIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъыдэ Валерэ: Сурэт нэхъыфIыр иджыри сымыщIауэ къысщохъу

2018-07-03

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Тэрч къалэ щIыхь зиIэ и цIыху Гъыдэ Валерэ и IэдакъэщIэкIхэр сфIэтелъыджэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Нэрылъагъур  фIэщщIыгъуейщ!

2018-07-03

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым вэсэмахуэ къыщыхъуар фIэщщIыгъуейщ — финалым и 1/8-нэ Iыхьэм Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам щыхигъэщIащ илъэситI хъуауэ зыри зыпэмылъэщ Испаниер. Афэрым, щIалэфIхэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол