ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэтыну  зыри  хуейкъым

2018-07-05

  • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и командэ нэхъыфIи 8-р белджылы хъуащ. Гугъуехьышхуэ пылъу ахэр финалым и 1/4-нэ Iыхьэм кIуащ. АрщхьэкIэ адэкIи нэхъ тыншынукъым — дэтхэнэ зыми медалхэр къыхукъуэплъащ икIи абыхэм хуэзышэ гъуэгум текIуэтыну зыри хуейкъым.

  • Нэхъ пасэу, щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ, зэхэта зэIущIэхэм япкъ иткIэ финалым и Iыхьэ плIанэм кIуа Франджым, Уругвайм, Урысей Федерацэм, Хорватием къыкIэлъыкIуэ махуитIым гъуса къахуэхъуащ Бразилиер, Бельгиер, Швециер, Инджылызыр. Хьэлэмэтращи, джэгугъуэхэм я нэхъыбэм Iуэхур щызэхэкIар иужь дыдэ дакъикъэхэращ е, хухаха зэманри къыщIагъуари яхуримыкъуу, метр пщыкIузым и деж щызэхьэзэхуэурэщ.
  • Дуней псом тхуэнейрэ и чемпион Бразилием и закъуэщ топитIкIэ ефIэкIыу зи хьэрхуэрэгъур хэзыгъэщIэфар. Пентакампионхэр я джэгукIэкIи зышыIэныгъэкIи адрейхэм къащхьэщокI икIи зэпIэзэрыту адэкIэ мэкIуатэ. Абыхэм зэкIэ зыми шэч къытрагъэхьэркъым топ джэгунымкIэ къапэлъэщын зыщIыпIи зэрыщымыIэм икIи, бэлэрыгъыу езыхэр зэран зэхуэмыхъужмэ, саугъэт нэхъ лъапIэ дыдэр зэраIэрылъхьэм.
  • Финалым и 1/8-нэ Iыхьэм Бразилием къыщыпэщIэхуэфынут иджыпстурей дунейпсо чемпион Германиер. АрщхьэкIэ, зэи къэмыхъуауэ, нэмыцэхэр пасэу зэхьэзэхуэм къыхэкIащ икIи абы зэпеуэр нэхъ фагъуэ ищIащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Мексикэм и командэ къыхэхари хуейт Бразилием хуэфэщэну пэщIэтыну. Ди жагъуэ зэрыхъущи, къызэрехъулIэща щыIэкъым. Бразилием я пашэ Неймар джэгум и етIуанэ Iыхьэм и пэщIэдзэм бжыгъэр къыщызэIуихам гурыIуэгъуэт хэт адэкIэ кIуэтэнуми. ЕтIуанэ топым ар щIигъэбыдэжащ.
  • Бразилием адэкIэ хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуащ Бельгием и командэ къыхэхар. Ар зэфIэкI лъагэ зиIэ гуп зэкъуэтщ икIи Японием иужьу щыIущIам белджылы къытщищIащ куэд зэрыхузэфIэкIынур. ЖыпIэну ирикъунщ а зэIущIэм и етIуанэ Iыхьэм «дыгъэр къыщыкIуэкI къэралым» и футболистхэм зэкIэлъхьэужьу топитI дагъэкIыу япэ зэрищам европейхэр къызэримыгъэдзыхар. Бельгием хузэфIэкIащ япэщIыкIэ бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжыну икIи къыщIагъуа зэманыр иухыным секунд зыбжанэ фIэкIа имыIэжу, текIуэныгъэри зыIэригъэхьэну. Шэч хэлъкъым абы Бразилиери зэримыгъэтыншынум.
  • Швециемрэ Швейцариемрэ я дежкIэ зыхэта гупхэм къызэрыхэкIари ехъулIэныгъэшхуэщ. АрщхьэкIэ ахэр нэхъыбэжми щIохъуэпс икIи я зэIущIэр хуабжьу удэзыхьэх хъуащ. Шведхэм зы топ закъуэр яхурикъуащ финалым и Iыхьэ плIанэм ирикIуэну.
  • АбыкIэ нэхъ гугъу ехьащ инджылызхэр. Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ XXI дунейпсо чемпионатым и гъуащхьауэ нэхъыфI Кейн Гарри еханэу мы зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIри, зи пашэ гупыр япэ иригъэщати, къыпщыхъу хъунут адэкIэ лъэпощхьэпо къахукъуэмыкIыну. АрщхьэкIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, нэхъ хьэлэмэтыр къыщыхъуар джэгум къыщыщIагъуа зэманращ — 93-нэ дакъикъэм Колумбием бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжыфащ.
  • Америкэ Ищхъэрэм и футболистхэм абы къаруущIэ къыхилъхьащ икIи аргуэру къыщIагъуа сыхьэт ныкъуэм я насып къикIыным зы мащIэщ иIэжар. Iуэхур зэIущIэ нэужь пенальтихэм щыхуэкIуэм, инджылызхэм я Iэзагъыр нэхъ лъагэу къыщIэкIащ икIи ахэр адэкIэ кIуэтащ.
  • Аращи, футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым и Iыхьэ плIанэм щызэдэджэгунущ: бадзэуэгъуэм и 6-м — Уругвай — Франджы (сыхьэт 17-м), Бразилие — Бельгие (сыхьэт 21-м), бадзэуэгъуэм и 7-м — Швецие — Инджылыз (сыхьэт 17-м), Урысей Федерацэ — Хорватие (сыхьэт 21-м) командэхэр.
  • Жыласэ Заурбэч.