ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

Адыгэ жылагъуэр зыгъэпIейтей Iуэхухэр къаIэт

2018-07-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я редакцэхэм зэгъусэу къызэрагъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхыхьэр мызыгъуэгум Черкесск къалэм щекIуэкIащ. «Черкес хэкум» и редактор нэхъыщхьэ Абидокъуэ Люсанэ зэхуишэсащ хъыбарегъащIэ IэнатIэм, бзэм, литературэм хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Мы махуэхэм

2018-07-19

 • Бадзэуэгъуэм и 19, махуэку
 • Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и юридическэ IэнатIэм и махуэщ
 • Тыркумэным щагъэлъапIэ Гъавэм и махуэр
 • 1900 гъэм Париж и метрор къызэIуахащ.
 • 1903 гъэм лъакъуэрыгъажэмкIэ япэ дунейпсо зэпеуэр екIуэкIащ.
 • 1918 гъэм РСФСР-м къару щигъуэтащ япэ совет конституцэм.
 • 1920 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ къэралым щIэныгъуэншагъэр щыгъэкIуэдыным пыщIа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъэкIуэну комиссэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыгъуасэ Ставрополь къыщызэIуахащ «Инфофорум. Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ зэхуаку конференцыр. Абы хэтащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI.

2018-07-19

 • ЗэIущIэр зытеухуар Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм заужьынымкIэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ экономикэм къит зэфIэкIхэр къэгъэсэбэпынырщ, информацэм и лъэныкъуэкIэ шынагъуэншагъэ къызэгъэпэщынырщ, «электрон правительствэм» и системэм хиубыдэу иджырей технологиехэр къэгъэсэбэпынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыхуэ  тынным  щIедзэж

2018-07-19

 • ХъумапIэ банкым щIидзэжащ гаражрэ машинэ гъэувыпIэрэ къращэхун папщIэ кредит тыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Щапхъэ  зытрах унагъуэхэр

2018-07-19

 • Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Бахъсэн щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-07-19

 • 1 КъБР «Мир» канал 
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «ЛIэщIыгъуэм и усакIуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБКъУ-м и студентхэм я тхыгъэхэр

2018-07-19

 • Лъэпкъ Iущыгъэ
 • Унэм  зыщыгъаси, хасэм  кIуэ
 • Ижь-ижьыж лъандэрэ зэрихьэ хабзэхэмкIэ ди лъэпкъыр цIэрыIуэу къокIуэкI. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, цIыхум хэлъ дэтхэнэ хьэлри нэмысри къыщежьэр унагъуэрщ. Гуапэу сэлам къозыхым, къыпщIэупщIэм, гулъытэ къыпхуэзыщIым къару къыпхелъхьэ, уегъэгушхуэ, гъащIэм ущегъэгуфIыкI. Аращ гуапагъэмрэ нэщхъыфIагъэмрэ адыгэ хабзэм лъабжьэ быдэ щIыхуэхъури.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж

2018-07-19

 • А псалъэжьращ псом япэу сигу къэкIар Норвегием къикIыжу и щIыпIэ къэзыгъэзэжа Маликов Жэмалдин теухуа тхыгъэм сыкъыщеджэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Бжьэхэм яхощI, роботхэм къахохъуэ

2018-07-19

 • Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 • Иужьрей илъэсипщIым Уры-сейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» институтым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Нартхэм  я  фIыгъуэхэр»  Кърымым  щагъэлъагъуэ

2018-07-19

 • Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм    я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэкъуэну Кърымым ще-кIуэкIащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» Х дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Командэ  къыхэхам ирагъэблагъэ

2018-07-19

 • Тхэквондо
 • Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2018-07-19

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм я редакцэхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием, «Налшык» ОРТК-м, программэхэр къэзыт «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием, 1905 гъэм щыIа Революцэм и цIэр зезыхьэ республикэ полиграфкомбинатым я коллективхэр КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Бицу Анатолэ Мурат и къуэм хуогузавэ абы и къуэ Алим пасэу дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха