ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

Путинымрэ   Трампрэ  Хельсинки  щызэIуощIэ

2018-07-17

 • Финляндием и къалащхьэ Хельсинки дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэмрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ я зэIущIэ. Ар куэд щIауэ дуней псор зыпэплъа Iуэхугъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Кавказ  Ищхъэрэм и курых щIыналъэщ

2018-07-17

 • Ди республикэм лэжьыгъэ  IуэхукIэ къэкIуащ 
 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, 
 • Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр
 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, хабзэхъумэ, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным пыщIа IэнатIэхэм, министерствэ зэмылIэужьыгъуэхэм, щIыналъэм щыIэ дин IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Мы махуэхэм

2018-07-17

 • Бадзэуэгъуэм и 17, гъубж
 • Урысейм и Дзэ-Тенджыз флотым и авиацэм и махуэщ
 • Этнографым и махуэщ
 • Корее Республикэм и конституцэм и махуэщ
 • Финляндием щагъэлъапIэ Демократием и махуэр
 • 1775 гъэм дунейм щыяпэу США-м къыщызэIуахащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм папщIэ сымаджэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФIыщIи щытхъуи яхуэфащэщ

2018-07-17

 • Зауэм и лъэужьыр зэманым щIиуфэ хуэдэт, ауэ абы зеиншагъэрэ къулейсызыгъэу къытхуихьар къыпхуэмыбжыным хуэдизщ. ХэкIуэдахэм ящыщ куэдым я кIуэдыкIамрэ къыщIамыгъэзэжамрэ я щхьэусыгъуэр нобэр къыздэсым зыми ищIэркъым. Гуауэрэ тхьэмыщкIагъэу цIыху гъащIэм къыщыхъуу хъуар а зауэр щекIуэкIа дыдэм халъхуа сабийхэми ягъэващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

2018-07-17

Иорданием и щыхьэр Амман щокIуэкI Адыгэбзэр диаспорэм щыхъумэным- кIэ япэ дунейпсо зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтщ тхакIуэ Къандур Мухьэдин, профессор Бэчыжь Лейлэ, США-м щыщ прозаик Натхъуэ Къадыррэ абы и щхьэгъусэ Суадрэ. 2008 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIэныгъэлI, IуэрыIуатэдж цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ  тхакIуэ

2018-07-17

 • Нало Заурбий  (Заур) Мыхьэмэт  и  къуэр
 • Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм. 1954 гъэм къыщыщIидзэри, псэуху, Нало Заурбий щылэжьащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым, 1979 — 1987 гъэхэм Заурбий IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Къуныжь  Алим: СыцIыхубэ  артистщ,  цIыхубэм  сарейщи

2018-07-17

 • Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр кърагъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэмыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэзыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч хэлъкъым зэрыщыIэм, абы и щапхъэ наIуэщ Къуныжь Алим. Музыкэ театрым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист Къуныжьым  иджыблагъэ игъэлъэпIащ къыщалъхуа махуэр — абы и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ бадзэуэгъуэм и 11-м. И гъащIэ гъуэгуанэм иридгъэплъэжмэ тфIэфIу, и мурадхэм зыщыдгъэгъуазэмэ тфIэигъуэу ар ди редакцэм къедгъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс тIощI дэкIауэ…

2018-07-17

 • Франджыр тIэунейрэ футболымкIэ дунейпсо чемпион хъуащ. Япэу ар абы къехъулIащ илъэс тIощI ипэкIэ — 1998 гъэм. Абы щыгъуэм я къэралым щекIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа франджы футболистхэм яхэту дыщэ медалыр къыхуагъэфэщауэ щытащ Дешам Дидье. Иджы тренер нэхъыщхьэуи ар хузэфIэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол