ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-07-05

 • Бадзэуэгъуэм и 5, махуэку
 •  Армением и Конституцэм и махуэщ
 • Аргентинэм щагъэлъапIэ Сабийхэм я махуэр
 • Венесуэлэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. Америкэ Ипщэм Испанием щиIа колониехэм ящыщу Венесуэлэращ щхьэхуит хъуным и Iуэху япэу зезыхуар икIи 1811 гъэм ар абы къехъулIащ.
 • Брянск, Калугэ, Новгород областхэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1944 гъэм)
 • 1829 гъэм Урал щIыналъэм и къухьэпIэмкIэ Урысейм щыяпэу налмэс зыщIэлъ щIыпIэ къыщагъуэтауэ щытащ.

 • 1841 гъэм инджылыз Кук Томас дунейм щыяпэу турист агентствэ къызэIуихащ.
 • 1921 гъэм къэрал IуэхущIапIэхэр цIыху щхьэхуэхэм бэджэнду къащтэну хуит зэращIым теухуа унафэ совет Урысейм къыщащтащ.
 • 1924 гъэм Париж къыщызэIуахащ VIII гъэмахуэ Олимп джэгухэр.
 • 1943 гъэм Курск деж щекIуэкIа зауэшхуэм щIидзащ. Хэку зауэшхуэм и зэманым щыIа зэпэщIэтыныгъэ нэхъ гуащIэ дыдэхэм хабжэ а зауэр шыщхьэуIум и 23 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1957 гъэм Налшык Лениным и фэеплъ къыщызэIуахащ.
 • 1978 гъэм СССР-м Къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и комитетыр СССР-м и Министрхэм я Советым и унафэм къыщIагъэкIащ.
 • 1995 гъэм «Си Москва» уэрэдыр УФ-м и къалащхьэм и гимну къащтащ. Абы и псалъэхэр ятхащ усакIуэхэу Лисянский Марк, Агранян Сергей сымэ, макъамэр композитор Дунаевский Исаак ейщ.
 • Къэбэрдейм и пщы уэлий ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ къызэралъхурэ илъэс 355-рэ ирокъу.
 • Урысей дзэзешэ, адмирал Нахимов Павел къызэралъхурэ илъэс 216-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс тхакIуэ Абыкъу Хъалид къызэралъхурэ илъэси 118-рэ ирокъу.
 • Совет режиссёр, Гуащэхэм я театр нэхъыщхьэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Образцов Сергей къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Апажэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик Даут Юрий и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Алий Сулеймэн и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • КъШР-м и ЦIыхубэ Зэхуэсым и депутат, «Абазашта» газетым и редак-тор нэхъыщхьэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Къул Фардаус къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 21 — 22-рэ, жэщым градус 19 — 20 щыхъунущ.
 •  
 • Бадзэуэгъуэм и 6, мэрем
 •  Къэзахъ Республикэм щагъэлъапIэ я къалащхьэ Астана и махуэр
 • 1557 гъэм Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм гухьащ.
 • 1661 гъэм Иркутск къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1785 гъэм США-м и Конгрессым унафэ къищтащ долларыр америкэ ахъшэу гъэувыным теухуауэ.
 • 1803 гъэм Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэщащ мафIэсгъэункIыфI гуп.
 • 1912 гъэм Швецием и къалащхьэ Стокгольм къыщызэIуахащ V гъэмахуэ Олимп джэгухэр. ИпэжыпIэкIэ зэхьэзэхуэхэр екIуэкIащ мэлыжьыхьым къыщыщIэдзауэ.
 • 1923 гъэм къару игъуэтащ СССР-р къызэгъэпэщынымрэ абы и Конституцэр къэщтэнымрэ теу-хуа унафэм. СССР-м и ЦIыхубэ Комиссархэм я Советымрэ (Правительствэр) наркоматхэмрэ къызэрагъэпэщащ.
 • 1957 гъэм КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и гуфIэгъуэ сессие зэхэтащ. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам икIи республикэм Ленин орденыр етIуанэу къызэрыратам.
 • 1997 гъэм Къэзахъстаным и парламентым унафэ къищтащ я къалащхьэр Алма-Ата ирахыу Акмола (иджы абы зэреджэр Астанащ) яхьыным теухуауэ.
 • 2009 гъэм Москва къэкIуащ США-м и президент Обамэ Барак.
 • 2013 гъэм Къэзан къыщызэIуахащ ХХVII дунейпсо гъэмахуэ Универсиадэр.
 • Урысей император Николай Езанэр къызэралъхурэ илъэс 222-рэ ирокъу.
 • Къэзахъ Республикэм и президент Назарбаев НурсулътIан и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Урысей опернэ уэрэджыIакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Синявская Тамарэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ актёр цIэрыIуэ, режиссёр, сценарист, фильм 50-м щIигъум щыджэгуа Сталлоне Сильвестр и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • США-м и президенту щыта Буш ДжорджнэхъыщIэм и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щыщ спортсмен, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, 1980 гъэм Москва щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я чемпион Рогожин Сергей къызэралъхурэ илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм мя доктор, КъБКъМУ-м и профессор Мысачэ Валерий и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Сэхъурокъуэ Анатолий и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 — 21-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.