ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тенджыз ФIыцIэр гъунэгъу къытхуэхъунущ

2018-07-05

  • Совет лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ зэман-зэманкIэрэ топсэлъыхь Кавминводхэмрэ Тенджыз ФIыцIэ Iуфэхэмрэ зэзыпх автомобиль гъуэгу ухуэн зэрыхуейм. Иджы абы унафэ игъуэтауэ жыпIэ хъунущ, Архъыз щекIуэкIа зэIущIэм щыжаIам тепщIыхьмэ.

  • — Сочэ кIуэ гъуэгу духуэным мыхьэнэшхуэ иIэнущ Кавказ Ищхъэрэ псом дежкIэ. А гъуэгум зэрипхынущ Ставрополь, Краснодар крайхэм, Къэрэшей-Шэрджэсымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я зыгъэпсэхупIэхэр, — жиIащ УФ-м ГъуэгухэмкIэ и федеральнэ агентствэм и унафэщIым и къуэдзэ Прончатов Дмитрий.
  • Абы и псалъэм пызыща Кошин Игорь, УФ-м Кавказ ИщхъэрэмкIэ и IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэм, къыхигъэщащ экономикэ фейдэм тращIыхь къудейкIэ зэрызэфIэмыкIынур, гъуэгур зыпхыкIыну щIыпIэ, бгы дахэхэм, зэрыщыту щIыуэпсым, зэран зэрахуэмыхъун Iуэху зэрахуэн зэрыхуейр.
  • Гъуэгу здэщыIэм гъащIэ щыIэщ, жыхуаIэращ. Ди цIыхухэм лэжьыгъэ ягъуэтынымкIи, мэкъумэш, хадэхэкI, пхъэщхьэмыщхьэ къезыхьэлIэхэм сату щащIэн яIэнымкIи, тенджыз Iуфэм зыщызыгъэпсэхуну хуейхэр нэхъ псынщIэу, тыншу абы нэсынымкIи, нэгъуэщI куэдкIи ифI къыдэкIынущ мы гъуэгум.
  • Гъуэгур къэралымрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ зэдаухуэну аращ. Зыхэплъа проектхэм нэхъыфIу къалъытар мы тIуращ: Пятигорск — Кисловодск — Карачаевск — Зеленчукская, Псемен — Красная Поляна — Адлер. Адрейр — Пятигорск — Черкесск — Зеленчукская — Псемен — Красная Поляна — Адлер. Мы проектитIым иджыри щыхэплъэжынущ экономикэм теухуауэ Сочэ зызыхуигъэхьэзыр зэIущIэшхуэм.
  • ЗэрыгурыIуэгъуэщи, пщIэ зыщIатыну гъуэгум ящыщ хъуну аращ мыр, ауэ псынщIэу икIи тыншу гъуэгуанэ къызэранэкIыным техуэну уасэр цIыхухэм къайхьэлъэкIыну къыщIэкIынкъым.