ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэм паспортхэр  иратащ

2018-07-05

  • ЩIалэгъуалэм я махуэр щагъэлъапIэм Урысей МВД-м и «Аруан» къудамэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр щрата Iуэху гуапэ.

  • ЗэIущIэм кърагъэблэгъат илъэс 14 ирикъуа ныбжьыщIих, абыхэм я Iыхьлыхэр, Аруан район администрацэм и лIыкIуэхэу Iэтащхьэм и къуэдзэ Атэлыкъ ФатIимэ, егъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI Жэрэщты Олег, щэнхабзэмкIэ къудамэм и лэжьакIуэ Хур Каринэ сымэ.
  • Iуэхур къызэрагъэпэщащ Урысей МВД-м и «Аруан» къудамэм Iэпхъуэшапхъуэхэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм.
  • Атэлыкъ ФатIимэрэ Iэпхъуэшапхъуэхэм я IуэхухэмкIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и майор КIуэкIуэ ФатIимэрэ гуапэу ехъуэхъуащ паспортыр зрата ныбжьыщIэхэм.
  • — Паспортыр щIалэгъуалэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. Фэ нэхъ пэгъунэгъу фохъу фи мурадхэр зэвгъэхъулIэным, сыту жыпIэмэ, паспортым гъуэгур фхузэIуех. Абы къыдэкIуэуи жэуаплыныгъэ къыфхуегъэув, псом япэу къэралым хуэгъэзауэ, — къыхигъэщащ КIуэкIуэ ФатIимэ.
  • Район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Атэлыкъ ФатIимэ жиIащ щIалэгъуалэм къэралым нэхъри зрагъэужьыну, езы ныбжьыщIэхэм заузэщIыну нэхъыжьхэр къазэрыщыгугъыр.
  • ЗэIущIэм фIыщIэ щыхуащIащ быныфI зыгъэса адэ-анэхэм.
  •  
  • КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.