ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-07-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэм теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр игъэзэщIэну гъэувын Къумыкъу Iэуес Мухьэмэд и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м
 • №103-УГ

 • КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр игъэзэщIэнущ Къумыкъу Iэуес
 • КIуэкIуэ Юрий къыдигъэкIа указымкIэ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым гъэсэныгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и проректору щыта Къумыкъу Iэуес КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр игъэзэщIэну и пщэ ирилъхьащ.
 • Къумыкъу Iэуес Мухьэмэд и къуэр КъБАССР-м и Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм 1966 гъэм къыщалъхуащ. Тхыдэ IэщIагъэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къиухащ. КъБКъУ-м и студентхэм я советым и унафэщIу лэжьэн щIидзащ 1991 гъэм. 1996 — 2011 гъэхэм университетым и профсоюз комитетым и тхьэмадэу щытащ. 2012 гъэм щегъэжьауэ 2018 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм нэсыху КъБКъУ-м гъэсэныгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и проректору лэжьащ, КъБКъУ-м международнэ щIэныгъэмкIэ и институтым и унафэщIым и къалэнхэр игъэзэщIащ.
 • Профессорщ, филологие щIэныгъэхэм я докторщ.
 • Унагъуэщ, бынитI иIэщ.