ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

Медведев Д. А. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ  зыужьыныгъэм и IуэхухэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2018-07-12

 • Урысейм и Премьер-министр Медведев Дмитрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мы махуэхэм

2018-07-12

 • Бадзэуэгъуэм и 12, махуэку
 • ЦIыхухэр къызэрырашэкI кхъухьлъатэхэм я бортпроводникхэм я дунейпсо махуэщ
 • УФ-м щагъэлъапIэ Сурэттехым и махуэр
 • Белоруссием и налог IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1590 гъэм Саратов къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1641 гъэм Астрахань хъаныдзэм Балъкъ и деж щригъэкIуэкIа зауэм хэкIуэдащ Къундет зэшхэр — Чэлимэтрэ Елдаррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩхъуантIагъэхэм яхуосакъ

2018-07-12

 • Хуабэлыгъейуэ екIуэкI мы махуэхэм Налшык и «Горзеленхоз»-м и лэжьакIуэхэр хуосакъ къалэм и теплъэр зыгъэдахэ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль Израилым  къыщызэIуах

2018-07-12

 • Израилым и адыгэ жылэ Кфар-Камэ гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 13 — 14 махуэхэм екIуэкIынущ. Мы гъэм абы хэтынущ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Аспирантхэм дипломхэр иратыж

2018-07-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ гуапэ. Ар теухуат аспирантурэр мы гъэм къэзыухахэм дипломхэр етыжыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хыжьей  Гъущэм  и  щэхухэр

2018-07-12

 • КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм, и тхыдэм щыяпэу, щIыщIагъыпсхэр джын щыщIадзащ. А еджапIэ нэхъыщхьэм геологиемкIэ, биологие зэмылIэужьыгъуагъэхэмрэ геоэкологиемкIэ и кафедрэм и щIэныгъэлIхэр иджыблагъэ хыжьей Гъущэм (Кёль-Кетчхен) щыIащ икIи абы къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-07-12

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Пэгъупэнтыхь». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБКъУ-м и студентхэм я тхыгъэхэр

2018-07-12

 • Бын гупсысэхэр
 • Адэ-анэм я гум девмыгъауэ
 • ЩыIэу пIэрэ адэ-анэр фIыуэ зымылъагъу, абыхэм я гум ежэлIэн псалъэ жагъуэ езыпэсыф бын? Хьэуэ, щыIэн хуейкъым апхуэдэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Ахъмэт» гуэдз лъэпкъыр

2018-07-12

 • Шэшэным и Iэтащхьэ Кадыров Рамзан комбайнкIэ Iуихыжащ «Ахъмэт» гуэдз лIэужьыгъуэщIэр. А къэкIыгъэм фIащащ Рамзан и адэ, Шэшэным и япэ президенту щыта Кадыров Ахъмэт и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хрущёвым  и  бийуэ псори  зэкъуэуват

2018-07-12

 • Хрущёв Никитэ, дауи, хуеящ СССР-р нэхъыфI, нэхъ къулей, нэхъ лъэщ ищIыну. Ауэ къехъулIахэм нэхърэ къемыхъулIахэр нэхъыбэщ. Абы унафэр щыIэщIэлъа илъэсхэм цIыхухэм я псэукIэр екIэкIуащ, «коммунизм доухуэ» жиIэурэ, Совет Союзыр кIуэцIригъэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-07-12

Майн псым и Iуфэм Iус Франкфурт нэмыцэ къалэр США-м и Чикаго ирагъэщхь: мыбы хуозэ унэ лъагэ дыдэхэу КъухьэпIэ Европэ псом щыIэм я нэхъыбэр. Ауэ ар и теплъэм дахэу хозагъэ: ухуэныгъэщIэхэр пасэрей унэхэм йокIу. Псом хуэмыдэу абы гу щылъыботэ къалэм и кум.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Франджыхэр  я хьэрхуэрэгъухэм  япоплъэ

2018-07-12

 • Урысей Федерацэм щекIуэкI футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щыджэгуну япэ командэр наIуэ хъуащ: Бельгием и гуп къыхэхар 1:0-у хигъащIэри, апхуэдэ хуитыныгъэ къихьащ Франджым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нартан топ пщыкIущ щыдагъэкI

2018-07-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым зи чэзу джэгугъуэр щекIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ, Нартан къуажэм щы-зэхэта зэIущIэм топ 13 щыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол