ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

«Си гъащIэ ябгэрщызухынум, Шы жэр сытесу сыреух…»

2018-07-24

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 104-рэ щрикъум ирихьэлIэу, гъэ къэси хуэдэу, пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет Налшык къалэ администрацэм и гупэм къит фэеплъым деж щызэхуэсахэм яхэтт тхакIуэр фIыуэ зыцIыхуу щытахэр, жылагъуэ, политикэ Iуэху зезыхьэхэр, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэр, лъэпкъ интеллигенцэр, усакIуэм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, и усэхэр фIыуэ зылъагъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Уэхъутэ Александр: «Адэжь лъахэр къапоплъэ»

2018-07-24

 • Къэрэшей-Шэрджэсыр хагъэхьащ ди хэкуэгъухэр нэгъуэщI къэралхэм къигъэIэпхъукIынымкIэ федеральнэ программэм. Сыт абы къикIыр? А упщIэм «Аргументы и факты» газетымкIэ жэуап иритащ КъШР-м щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI Уэхъутэ Александр:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIэблэхэр нэхъ быдэу зэпищIэнущ

2018-07-24

 • ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зэхъуэкIыныгъэхэр зыужьыныгъэм хуэунэтIамэ, абыхэм фIы къадэкIуэнущ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр иджы щрагъэжьащ Урысей Федерацэм пенсэхэр зыт и IэнатIэм. Шэч хэмылъу, ахэр зыхуэунэтIар ди нэхъыжьхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-07-24

 • Бадзэуэгъуэм и 24, гъубж
 • Урысейм щагъэлъапIэ Кадастр инженерым и махуэр
 • Удз гъагъэхэмкIэ IэщIагъэлIхэм я махуэщ
 • 1790 гъэм Франджым и ипщэ-къухьэпIэ лъэныкъуэм, Барботан къалэ цIыкIум пэмыжыжьэу, къыщехуэхащ вагъуэижыпкъ (метеорит). ЩIым къытехуауэ дунейпсо тхыдэм япэу иратхар аращ.
 • 1937 гъэм США-м щыщ кхъухьлъатэзехуэ Эрхарт Амалие кхъухьлъатэкIэ япэу Атлантикэ хым щхьэпрылъэтыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуазджэм и вагъуэ

2018-07-24

 • СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Темыркъан Юрий адыгэ лъэпкъым и мызакъуэу, къэрал псор зэрыгушхуэ цIыхущ, зи зэфIэкIыр дунейм щызэлъащIыса дирижёр ахъырзэманщ. И махуэм ирихьэлIэ мыхъуу, зэпымыууэ утепсэлъыхьми утетхыхьми мылей лъэпкъылIым дызэрыт гъэм и дыгъэгъазэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэм я зэхыхьэшхуэ

2018-07-24

 • Кърымым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Республика Форос — 2018» зыфIаща дунейпсо щIалэгъуалэ форумым и 20-нэ зэхыхьэр. Абы хэтащ ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмкIэ Урысей академием (РАНХиГС) и къудамэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ институтым экономикэмкIэ, управленэмрэ правэмкIэ и факультетым и 2-нэ курсым и студенткэ Шихмагомедовэ Джулинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ дунейр зыгъэбея цIыху

2018-07-24

 • Ди лъэпкъым хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 90-м иту дунейм ехыжащ Щхьэлахъуэ Iэбубэчыр Iэдыщэс и къуэр. БзэщIэныгъэлI, тхыдэдж, IуэрыIуатэдж, тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Щхьэлахъуэ Iэбубэчыр адыгэ дунейм пщIэрэ щIыхьрэ зиIэу тета цIыхущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ныбжьэгъу щыпкъэт

2018-07-24

 • ЖылэтэжСэлэдин сэрэ Арщыдан къуажэм дыкъыщыхъуащ, курыт еджапIэри къызэдэдухащ. Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ, жыхуаIэращи, пасэу тхэн щIидзат. Абы зэрыцIыкIурэ гущIэгъу хэлът. СощIэж Пионерым и махуэр дгъэлъапIэу Арщыдан мэз лъапэм дыщыIэу, зыми гу зылъыдмыта блэшхуэр башым фIэлъу къызэрихьар. ЯпэщIыкIэ дигугъащ абыкIэ хъыджэбз цIыкIухэр игъэщтэну арауэ. Ауэ абы щыщыIэтэкъым Iуэхур. Жыгым дэпщей блэ кIыхьыжьым бзу абгъуэм ис шыр цIыкIухэр зэришхынур къыгурыIуэри, къриудыхауэ арат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Концертым фрагъэблагъэ

2018-07-24

 • Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щекIуэкIынущ «Высоцкий Фест» (www.vfest.ru) урысейпсо зэпеуэм хыхьэу ирагъэблэгъа артистхэмрэ музыкантхэмрэ зыхэтыну концерт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЩIалэгъуэ

2018-07-24

 • Абэнокъуэ Рустам и макъ дахэр
 • Нобэ дызэрыгушхуэ МузыкэмкIэ театрым и солист, зи макъ дахэм ди республикэм щыпсэу куэд дихьэх Абэнокъуэ Рустам Тэрч щIыналъэм хыхьэ Боры- къуей къуажэм дэт курыт еджапIэр къызэриухыу ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым щIэтIысхьауэ щытащ. Уэрэд жыIэнымкIэ къудамэм илъэсиплIкIэ щеджауэ абы и щIэныгъэм щыпищащ Саратов дэт консерваторэм. Ар къиуха иужь уэрэджы- IакIуэ щIалэщIэр Москва кIуэри, абы и къару щеплъыжащ. Котельники дэт «Белая дача» щэнхабзэмкIэ уардэунэм и художественнэ унафэщIу, къищынэмыщIауэ, Назаров Владимир и музыкэ театрым, Александровым и хор цIэрыIуэм щылэжьащ. Абэнокъуэм и зэфIэкIым зегъэубгъунымкIэ IэмалыфIхэр къыхукъуэкIырт, ауэ адыгэ псалъэжьым зэрыжиIэщи, «бланэ щалъху мэкIуэж». 2010 гъэм Рустам нэхъ къищтащ къыщалъхуа щIыналъэм къигъэзэжу абы и сэбэп иригъэкIмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыху мелардхэр дэзыхьэха зэпеуэ ин

2018-07-24

 • Иджыри къэс щыIахэм йофIэкI
 • Урысей Федерацэм щекIуэкIа футболымкIэ ХХI дунейпсо чемпионатыр тхыдэм щыщ Iуэхугъуэ хъуащ. Ар зэрекIуэкIамрэ дяпэкIэ къапэщылъхэмрэ Мэзкуу къыщызэрагъэпэща пресс-конференцым щытепсэлъы-хьащ ФутболымкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм (ФИФА) и президент Инфантинэ Джанни.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол