ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-07-25

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 548-рэ кIэпIейкIи 5-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-07-04

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ иджыри Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 548-рэ кIэпIейкIэ 05-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дзэм ягъэкIуэнухэр пщIэншэу ирагъаджэ

2019-06-27

 • Налшык къалэм и дзэ комиссариатым къыхех Урысейм и ДОСААФ-м Налшык къалэм дэт и техническэ школым «Е» категорие зиIэ шофёр IэщIагъэм щыхуригъэджэнухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Мэшыкъуэ-2019  гъэ»

2019-06-25

 • Псыхуабэ (Пятигорск) гъэ къэс щекIуэкI «Мэшыкъуэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм кIуэнухэм зрагъэтхын щIадзащ. 2019 гъэм ар епщIанэу екIуэкIынущ икIи Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм нэгъуэщI и щIыналъэхэм, хамэ къэрал гъунэгъухэм я щIалэгъуалэ мини 3 абы хэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм гу зылъатапхъэ

2019-06-11

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Лэжьащ, иджыри мэлажьэ

2019-05-31

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ лъэпкъым ифI зыхэлъ Iуэхугъуэ куэдым иужь иту къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэу лэжьыгъэ купщIафIэхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ блэкIа илъэсхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

2019-05-09

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и жьы щIыIэр зыщIимыхуа ди къэралым искъым. Къэгъуэтыгъуейщ щалъхуа щIыналъэм псэемыблэжу къыщхьэщыжахэри къызыхэмыкIа унагъуэ. Абыхэм сыт щыгъуи дэ зыубгъуауэ датотхыхь икIи бий ерур изыгъэкIуэту и гъуэм изыукIыхьыжахэм ящыщу зи цIэ къидмыIуа, зи лIыгъэм дытемытхыхьа щыIэжу фIэщщIыгъуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«ТекIуэныгъэм и диктант»

2019-04-27

 • ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык, Урысейм и адрей къалипщIхэми яхуэдэу, накъыгъэм и 7-м хэтынущ «ТекIуэныгъэм и диктант» Урысейпсо акцэм. Хэку зауэшхуэм и тхыдэм теухуа тестыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ щатх хъунущ къалащхьэм дэт еджапIэ нэхъыщхьищым языхэзым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Вагъуэ цIыкIум»  фрегъэблагъэ

2019-04-25

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэдым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъэгу, урысейпсо зэпеуэхэм зыбжанэрэ пашэ щыхъуа, Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах и  «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) концерт итынущ, Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Усыгъэм дихьэххэм папщIэ

2019-04-18

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм литературэ пшыхь дахэхэр щокIуэкI «Библионочь-2019» фIащауэ. Абы щыщщ «Дуней псор — театрщ» гупсысэр мы гъэм лъабжьэ зыхуащIахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ГущIэгъу  зыхэлъхэр  фыкъыхудоджэ

2019-04-16

 • Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Беслъэней къуажэм дэс, 2010 гъэм къалъхуа щIалэ цIыкIур фи дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэщ. Ныпдыгъу Саид иджыпсту Израилым, Тель-Авив дэт Ассута клиникэм щыIэщ, и тхыцIэр абы операцэ щащIащ. ЩIалэ цIыкIум иджыри апхуэдэ зы операцэ къыпэщылъщ. Япэрейр цIыхухэм хузэхуахьэса ахъшэкIэ ирагъэщIащ, иджы аргуэру доллар 32600-рэ щIатын хуейщи, гущIэгъу зиIэ цIыхухэр фыкъыхудоджэ, Саид цIыкIу и адэ-анэм сомкIэ защIэвгъэкъуэну. Ахъшэр Ассута клиникэм и счётым е езы щIалэ цIыкIум и анэм (Каблаховэ Динарэ) и картэм евгъэхь хъунущ.
 • Ахъшэр евгъэхь хъунущ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Налшыкдэсхэм «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» ячынущ

2019-04-06

 • Мэлыжьыхьым и 6-м, Узыншагъэм и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу, республикэм щыпсэухэм Iэмал яIэнущ «Лига здоровья нации» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» акцэм хэтыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Лъэпкъ Iуэху щхьэпэ

2019-03-12

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ Адыгэ тхыбзэм и махуэр гъэлъэпIэным хиубыдэу гъатхэпэм и 14-м «Адыгэбзэ диктант» щIэныгъэ Iуэхур ирагъэкIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-02-14

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

УсакIуэм и пшыхь

2019-02-12

 • 2019 гъэм мазаем и 14-м республикэм и Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIынущ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ я цIыху-бэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ пшыхь.
 • ЗэIущIэр къызэIуахынущ сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м
 • ФыщIэупщIэхъунущ мы телефонхэмкIэ: 44-22-10, 42-43-13.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ