ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Налшыкдэсхэм «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» ячынущ

2019-04-06

 • Мэлыжьыхьым и 6-м, Узыншагъэм и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу, республикэм щыпсэухэм Iэмал яIэнущ «Лига здоровья нации» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» акцэм хэтыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Лъэпкъ Iуэху щхьэпэ

2019-03-12

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ Адыгэ тхыбзэм и махуэр гъэлъэпIэным хиубыдэу гъатхэпэм и 14-м «Адыгэбзэ диктант» щIэныгъэ Iуэхур ирагъэкIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-02-14

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

УсакIуэм и пшыхь

2019-02-12

 • 2019 гъэм мазаем и 14-м республикэм и Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIынущ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ я цIыху-бэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ пшыхь.
 • ЗэIущIэр къызэIуахынущ сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м
 • ФыщIэупщIэхъунущ мы телефонхэмкIэ: 44-22-10, 42-43-13.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Грантхэр зратынухэр  къыхах

2019-02-07

 • Президент грантхэмкIэ фондым 2019 гъэм и япэ конкурсым хэтынухэм я заявкэхэр къыIахыу щIадзащ мазаем и 1-м. Документхэр электрон теплъэ яIэу ягъэхьэзырри, Президентские гранты.РФ сайтым иралъхьэ. Абы и фIыщIэкIэ мы зэпеуэм тыншу хыхьэфынущ фейдэ къэлэжьыным пымыщIа организацэу щIыпIэ нэхъ пхыдза дыдэхэми щыIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-02-07

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Мэлбахъуэ Елбэрд и щIыхькIэ

2019-02-05

 • 2019 гъэм мазаем и 6-м Мэлбахъуэ Т. Къу. и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIынущ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд Тимборэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа юбилей зэхыхьэ.
 • ЗэIущIэмщIидзэнущсыхьэт 16.00-м

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэтевдзэ

2019-02-02

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Бэчмырзэ

2019-01-19

 • ПащIэ Бэчмырзэ Машэ и къуэр (Къылышбийхьэблэ, иджы Нартан къуажэм, 1854 гъэм къыщалъхуащ) — къэбэрдей тхыбзэ поэзием и зэхэублакIуэщ. Езыр-езыру еджэжауэ щIэныгъэ бгъэдэлъащ. Муслъымэн диным пыщIа тхылъхэм, къуэкIыпIэ литературэм фIы-уэ хищIыкIырт. И усэхэр хьэрып зэрыбыр къигъэсэбэпурэ езым зэхилъхьа IэлыфбейкIэ итхырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-01-19

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ мазаем къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • Мазитхум ди газетым и уасэр сом 510-рэ кIэпIейкIэ 65-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Журналистхэм я зэпеуэ

2018-12-18

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м и Журналистхэм я зэгу­хьэныгъэмрэ къызэрагъэ­пэщащ «2018 гъэм и жур­налист лэжьыгъэ нэхъыфI» республикэ зэпеуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Бжыгъэхэр я лъабжьэу  эфирым къит телеканал 20-м пщIэншэу феплъ!

2018-12-08

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и РТПЦ» РТРС-м и IуэхущIапIэм щэкIуэгъуэм и 26-м щIидзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щегъэунэху етI-уанэ мультиплексым и программэхэр зэрылажьэ щIыкIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2018-11-27

 • «Адыгэ псалъэр» адыгэ унагъуэ псоми илъын хуейщ
 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дзэ  еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэну хуейхэм  папщIэ

2018-10-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэ дзэ комиссариа-тыр хоплъэ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, нэгъуэщI министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэну хуейхэм я тхылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дзэ  еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэну  хуейхэм  папщIэ

2018-10-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэ дзэ комиссариатыр хоплъэ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, нэгъуэщI министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэну хуейхэм я тхылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ