ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм  захудогъазэ

2020-07-18

 • 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ шыщхьэуIум (августым) щыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 580-рэ кIэпIейкIэ 25-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2020-07-11

 • 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ — шыщхьэуIум (августым) щыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 580-рэ кIэпIейкIэ 25-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр»  къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2020-07-09

 • 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ шыщхьэуIум (августым) щыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 580-рэ кIэпIейкIэ 25-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Сабийхэм папщIэ ят ахъшэм теухуауэ

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ зи ныбжьыр илъэси 3-м къыщыщIэдзауэ 7 нэс сабийхэм мазэ къэс къратыну ахъшэм щхьэкIэ лъэIу тхылъхэр иджыри зэрыIахымкIэ. Дэфтэрхэр епт хъунущ цIыхур щыпсэу щIыпIэм ЛэжьыгъэмкIэ, IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и центрым, Iуэхутхьэбзэ зэхуэмыдэхэр щызэфIагъэкI центрым (МФЦ), электроннэу ебгъэхь хъунущ къэрал Iуэхутхьэбзэхэм я порталым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-06-04

 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЛэжьапщІэм и ІуэхукІэ

2020-05-19

 • Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкІэ и министерствэм къыхелъхьэ улахуэу ягъэувар (оклад жыхуаІэр) лэжьапщІэм и мардэ нэхъ мащІэ дыдэу къекІуэкІым (МРОТ-м) хуэдиз щІын хуейуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Нэхъ пуду Iэ тевдзэну фыхуеймэ

2020-04-23

 • Дызэрыщыгъуазэщи, мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ йокIуэкI мы гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм я унэхэм хуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ трегъэдзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

IэнатIэ минитху

2020-04-16

 • И Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпу абыкIэ кърагъэхьхэр нэхъыбэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Урысейм и Пощтым и лэжьапIэ IэнатIэхэр нэхъыбэ ещI. IуэхущIапIэр хьэзырщ къэралым щылажьэ и къудамэ псоми цIыху минитху къыщищтэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-12-10

 • ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр и кIэм ноблагъэ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-12-07

 •  ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм  и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.
 • ДииндексырП 5894.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Урысей  гвардием  теухуа  хъыбархэр  къат

2019-12-03

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием и радиом и журналист АфIэунэ Светланэ игъэхьэзыр «Законный вопрос» нэтыным хыхьэу, «В эфире Росгвардия» рубрикэщIэр иджы дыдэ къызэригъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-11-30

 • ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм  и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.
 • Ди индексыр П 5894.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-11-29

 • ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.
 • Ди индексыр П 5894.
 •  

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ фестивалым пещэ

2019-11-29

 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Симфоническэ макъамэм и VIII дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Усыгъэм и махуэхэр

2019-11-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ, РСФСР-м Горькэм и цIэр зезыхьэ и Къэрал саугъэтыр зрата Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ республикэм щекIуэкIынущ Усыгъэм и махуэшхуэ зыфIаща Iуэхухэр.
 • Абы хыхьэу къызэрагъэпэщынущ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ