ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэм папщIэ ят ахъшэм теухуауэ

2020-07-03

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ зи ныбжьыр илъэси 3-м къыщыщIэдзауэ 7 нэс сабийхэм мазэ къэс къратыну ахъшэм щхьэкIэ лъэIу тхылъхэр иджыри зэрыIахымкIэ. Дэфтэрхэр епт хъунущ цIыхур щыпсэу щIыпIэм ЛэжьыгъэмкIэ, IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и центрым, Iуэхутхьэбзэ зэхуэмыдэхэр щызэфIагъэкI центрым (МФЦ), электроннэу ебгъэхь хъунущ къэрал Iуэхутхьэбзэхэм я порталым.

  • Зи лъэIу тхылъхэр иужьрей IэмалымкIэ зыгъэхьэзырахэр я Iуэхур здынэсам щыкIэлъыплъыфынущ порталым щаIэ я напэкIуэцIым (личный кабинет).
  • Псалъэм папщIэ, «ЛъэIу тхылъыр ведомствэм ягъэхьащ» жиIэу тетмэ, дэфтэрхэр IуэхущIапIэм Iэрыхьащ, ауэ иджыри базэм иралъхьакъым. «ЛъэIу тхылъыр ведомствэм Iэрыхьащ» статусым къикIыр фи Iуэхум зэрелэжьырщ. «ЛъэIу тхылъым ехьэлIа Iуэхур зэфIэкIащ» жиIэу къыщытридзэнур цIыхум Iэрыхьэн хуей ахъшэр ирата, абы щыхьэт техъуэ тхылъхэр хьэзыр хъуа иужьщ.
  • ЗыгуэркIэ упщIэ фиIэ хъумэ, лъэIу тхылъым и номерымкIэ ар здынэсам фыщыщIэупщIэ хъунущ ЛэжьыгъэмкIэ, IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ щIыналъэм щыIэ центрым.
  • Къэрал Iуэхутхьэбзэхэм я порталымкIэ зи лъэIу тхылъхэр езыгъэхьхэм, кредит IуэхущIапIэхэмкIэ ахъшэ къызыIэрыхьэнухэм, дыныволъэIу банкым и реквизитхэр набдзэгубдзаплъэ дыдэу фтхыну, апхуэдэуи зыхуейр счётым и номерыр (картэ номерыракъым!) зэрыарар зыщывмыгъэгъупщэну. Ар дамыгъэ 20 мэхъу, 408-кIэ къыщIидзэу. Апхуэдэуи лъэIу тхылъхэр зыбжанэрэ, адэми анэми къыбгъэдэкIыу, евмыгъэхь. Абы лэжьыгъэр къелъахъэ, IэщIагъэлIхэм я Iуэхури куэдкIэ нэхъ гугъу ещI. Сабий зэрыс унагъуэхэм яIэрыхьэ къэрал мылъкумкIэ зыуэ щыт IэнатIэр кIэлъоплъ тIэуней ахъшэ зыIэрыхьэхэм. Апхуэдэ къэхъу хъужыкъуэмэ, ар зыщIа цIыхур УФ-м и хабзэм тету жэуапым ирашэлIэнущ.
  • Фи унагъуэм къыщыхъу сабийхэм социальнэ ахъшэ гуэр ипэкIэ къратамэ, ар зи цIэкIэ къэкIуа адэр е анэращ етIуанэуи лъэIу тхылъыр къызыбгъэдэкIын хуейр. Мазэ къэс къыфIэрыхьэну ахъшэм и Iуэхур абы нэхъ псынщIэ ищIынущ.
  • Фигу къыдогъэкIыж: 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 31 хъуху зи дэфтэрхэр зэфIэзыгъэхьэу ахъшэр етын хуейуэ унафэ зытращIыхьахэм 2020 гъэм щIышылэм и 1-м щыщIэдзауэ техуэр къратыжынущ.
  • ИСТЭПАН Залинэ