ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гувэжыкъуэ Iэмырхъан и дыжьын медаль

2019-03-19

  • Сербием и Нови-Сад къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Гувэжыкъуэ Iэмырхъан.

  • Зи хьэлъагъыр килограмм ­57-м нэблагъэхэм я гупым и хьэрхуэрэ­гъу­хэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къащыфIихьурэ Гувэжы­къуэр финалым нэсащ. КIэух зэIущIэм абы къыщыпэщIэтащ 2017 гъэм дунейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIа, Украинэм щыщ Яценкэ Андрей. Ди лъэпкъэгъум зымащIэ хурикъуакъым текIуэныгъэр къихьыным икIи дыжьын медалыр къылъысащ.
  • КЪЭХЪУН Бэч.