ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лиссабони адыгэ щопсэу

2013-09-21

 • ЗэрытщIэщи, хамэ къэралхэм адыгэ куэд що­псэу, дэтхэнэри щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэкIэ и щIыналъэ икIауэ. Хэти XIX лIэщIыгъуэм и нэщIэ­бжьэ­кIэ нэгъуэщI къэралхэм къыщыхутащ, хэти на­сып лъыхъуакIуэ е лэжьакIуэ ежьащ.
 •  
 • Лиссабон дэт Белен чэщанэр

  Ди тхыгъэм дыщытепсэлъыхьынущ Португалием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм.

 • Португалиер езыр ин дыдэу щымытми, и къалащхьэ Лиссабон цIыху мелуан ныкъуэм щIигъу щопсэу. Къэралыр къулейщ щхъуантIа­гъэкIэ, псэущхьэ хьэлэмэтхэри щыкуэдщ. Къапщтэмэ, абы и курыкупсэмрэ и ищхъэ­рэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ псы Iуфэхэр мэзу йокIуэкI. Мел­уан 200-м щIигъу иропсалъэ португалыбзэм, испаныбзэм ирагъэщхьым. Футбол, шхыныгъуэ IэфI дыдэ, ша­гъыр — мыхэрщ Португалиер дуней псом зэрыщыцIэры­Iуэр.
 • Зи гугъу тщIы щIыпIэ дахэм 2005 гъэ лъандэрэ що­псэу Щоджэн Ларисэ (Кыщпэк щыщщ). Ар иджыблагъэ лъагъунлъагъу къэкIуэжати, и гупсысэкIэ, IуэхущIафэкIэ къыддэгуэшэну ди газетым къедгъэблэгъащ. Адыгэ ­бзы­лъ­хугъэр абы зэрыIэ­пхъуа щIыкIэм дыщыщIэуп­щIэм къыджиIащ и щхьэ­гъу­сэр (Бакъей Хьэчим, экономистщ) лэжьыгъэ IуэхукIэ Португалием щежьэм, езыри зэры­кIэлъыкIуар. «Адыгэр щы­куэдкъым мыбы, итIанэми, а мащIэр сыт хуэдэ IуэхукIи псоми къахэщу къысщохъу», — жеIэ Ларисэ. ЦIыхубзым етIуанэ унэ хуэ­хъуа Португалиер игу ирохь щекIуэкI хабзэкIи, лэжьы­гъэкIи, щыпсэу цIыхухэмкIи, езы щIы­на­лъэм и щIыуэпскIи. Хьэчимрэ Ларисэрэ я бын цIыкIуи­тIым — Самирэрэ Саидрэ — щыпсэу лъахэм щызекIуэ бзэр хуэм-хуэмурэ къагъэIу­ры­щIэ.
 • Ларисэ КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр къиухащ, дохутырщ, иджы и щIэны­гъэм щыхегъахъуэ Португалием. А псоми къадэхуэу, Ларисэ щолажьэ Лиссабон пэмыжыжьэу щыIэ Калдаш-да-Раинье къалэм и полик­линикэхэм ящыщ зым. «Португалием и тхыдэр сфIэгъэщIэгъуэнщ. Лиссабон быда­пIэхэр, къэралым и блэкIам епха унэхэр, щIы­пIэхэр щыгъунэжщ. Къыхэзгъэщыну сыхуейт мы къэралым дохутырхэм, щIэ­ныгъэ зиIэхэм пщIэшхуэ зэрыщы­хуащIыр. Абы и щхьэусы­гъуэр, гу зэрылъыстащи, абыкIэ щы­п­сэу­хэм ящыщу илъэс 40 — 50 зи ныбжьхэм щIэныгъэ зиIэу яхэтыр зэ­рызакъуэтIа­къуэрщ. Пэжщ, къэралым къыгурыIуэжа хуэ­дэщ а щыщIэныгъэр, щIалэгъуалэри щIэныгъэм нэхъ хуеIэ хъуа­щи, Португалием зиу­жьыну къыщIэкIынщ», — къыхегъэщ Ларисэ.
 • Лиссабон щыпсэу, къэфакIуэ ныбжьыщIэхэр зыгъасэ Мекъул ФатIимэ.

  Ущыпсэуну Португалиер фIэтынш, а щIыналъэм есаи хуэдэщ, ауэ Ларисэ узде­псалъэм гу лъыботэ къыщалъхуа и Хэкум къызэрыхуэзэшыр. ЖиIэращ: «Си лъахэ сыкъыщыкIуэжкIэ зы­-щы­з­­мыгъэнщIу къызэхызожыхь, псори зэщIэзгъэ­хьэфын си гугъэу…».

 • Щоджэнхэ Хьэчимрэ Ларисэрэ...

  «АбыкIэ щыIэ ди лъэп­къэгъухэм уахэт, я Iуэху ущыгъуазэ?» — деупщIащ Ларисэ. Дызэрыщымыгугъауи, хъыбарыфI зэхыдигъэхащ. Абы и ныбжьэгъущ Адыгейм икIауэ Лиссабон щыпсэу, къэфакIуэ ныбжьыщIэхэр зыгъасэ Мекъул ФатIимэ. Мекъулым Мейкъуапи аращ и лэжьыгъэу щыщытар — щIэблэр къэфэкIэм и щэхухэм хигъэгъуазэрт. Португалием кIуа нэужь, ар Лейрие щыIэ Academia da Danza еджапIэм зэманкIэ щылэ­жьащ. Иджы абы Лиссабон сабий къэфакIуэ гуп къыщызэригъэпэщри «De Leste» (КъуэкIыпIэм щыщхэр) фIи­щауэ мэлажьэ. ФатIимэ и ансамблым хэтщ адыги, урыси, таджики, азербайджан, молдован, украин лъэпкъхэм щыщи. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, абы цIыкIухэр лъэпкъ къэфэ­кIэ зэмылIэу­жьыгъуэхэм хуе­гъасэ, ахэр утыку кърегъэхьэ. Гупым ­иджыри зэманышхуэ къимы­кIуами, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэригъэхьа­кIэщ. Славянхэм я дунейпсо зэгухьэны­гъэу Лиссабон щылажьэм къафэхэмкIэ ири­гъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм ансамблым етIуанэ увыпIэр къыщи­хьащ. УзыщыгуфIы­кIынщ ФатIимэ ныбжьыщIэ­хэм ядигъэув кавказ къафэхэр куэдым ягу зэрырихьыр, ансамблыр зэхыхьэхэм, пшы­хьхэм зэрырагъэбла­гъэр.

 • ... абыхэм я бынхэу Саидрэ Самирэрэ

  Ларисэ дызэрыщигъэ­гъуэ­замкIэ, ФатIимэ мурады­ш­хуэ­хэр иIэщ ансамблым зэ­рыз­ри­гъэужьынум ехьэлIа­уэ. Адыгэ къафэм нэхъ три­гъэщIэ­нут, ауэ фащэ зэра­мыIэм къызэтрегъэувыIэ. Езым и мылъкукIэ зы фащэ иригъэдащ, арщхьэкIэ абы­кIэ зэхуэс псоми укIуэн?! ЩIэ­гъэ­къуэн иIамэ, адыгэр щыма­щIэ Португалиеми ди лъэпкъ щэнхабзэр къащри­гъэцIыху­фынут.

 • Бзылъхугъэхэр нэгъуэщI къэрал щыпсэуми, къызыхэ­кIар зэращымыгъупщэр гуапэщ.
 •  
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.