ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Джэрыджэ Арсен и сабий усэхэр

2016-02-26

 • Джэрыджэ Арсен КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым 1965 — 1970 гъэхэм щеджащ. И япэ усэхэр ихуащ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «ЩIалэгъуэ ауз» тхылъым. «Жэщ уэрамхэр», «Сэ еджэкIэ зызогъащIэ», «Си шыпхъу цIыкIуу Дахэуэс», «Уэрамыщхьэ», «Ажэжьым и жьакIэр» усэ тхылъхэр къыдигъэкIащ, адыгэ спортсмен цIэрыIуэхэм ятеухуа тхылъышхуитI игъэхьэзыращ. «Красное знамя» (иджы «Голос Чегема»), «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская неделя» газетхэм, радиом, телевиденэм, щэнхабзэмкIэ министерствэм, «Iуащхьэмахуэ» журналым щылэжьащ. Мы зэманым «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэщ. Иджыблагъэ сабийхэм папщIэ Джэрыджэм къыдигъэкIа «Жаннэрэ Нанэрэ» и усэ тхылъ цIыкIум ихуахэр ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ.
 •  
 •  Адыгэбзэ
 • ЦIыхуу щыIэм яIэжщ я бзэ,
 • ЗэраIэжым хуэдэу я псэ.
 • Сэри сиIэщ апхуэдэбзэ,
 • Хэлъу дади нани я псэ.
 •  
 • А сэ си бзэр адыгэбзэщ,
 • Пшынэ Iэпэу схуэбзэрабзэу,
 • Нарзаныпсым ещхьыркъабзэщ,
 • КъобыргъукIыр псынэ къабзэу.
 •  
 • Сэ къысфIощIыр адыгэбзэу
 • ЖэщкIэ мэзым къиIущэщыр.
 • Нэхущ бзухэм я уэрэду
 • Жыг къудамэм къапыщэщыр.
 •  
 • Адыгэбзэщ нанэ щабэу
 • Пщэдджыжь къэскIэ зэрылъаIуэр:
 • «Ухожае, тэдж, си тIасэ,
 • БлэбгъэкIынущ насып къакIуэр…»
 •  
 • Адыгэбзэр щыбзэрабзэм
 • Адыгэпсэр щымыжей,
 • ЗымыщIэжыр анэм и бзэр
 • ГъащIэм куэдрэ щогужьей.
 •  
 • Сэ еджэкIэ зызогъащIэ
 • Сэ пщэдджыжьым садым сашэ,
 • Жэщ мыхъупэу сыкъашэж,
 • Сыкъэсыжым, си шыпхъу цIыкIум
 • Слъэгъуа псори жызоIэж.
 •  
 • Ар сыухым, дади нани
 • Шыпсэу ящIэр жаIэм сфIэфIщ.
 • Сэ си закъуэ ар зыфIэфIыр,
 • Уэри сэри — псоми тфIэфIщ.
 •  
 • Ауэ дадэ йошри жеIэр:
 • «Хъунщ ныщхьэбэкIэ, сешащ».
 • Нанэ дежкIэ сыхуеплъэкIми,
 • Нани, сощIэр, езэшащ.
 •  
 • Сэ а псори къызгуроIуэ,
 • Сэ сыцIыкIуу зызмыбжыж.
 • Си букварыр зэгузохри,
 • Хьэрфу сцIыхур къызобжыж.
 •  
 • ЗызогъащIэ сымыцIыхухэр,
 • Семызэшу сыкIэрысщ,
 • Си шыпхъу цIыкIури къызэхъуапсэу
 • И нэр къихуу къызбгъурысщ.
 •  
 • Си хьэ цIыкIур
 • Си хьэм сэрэ дызэгъусэм,
 • Дызэрешри тщогъупщэж,
 • Зэрыхьэблэу къыдэхъуапсэу.
 • Зыр зым сыткIи догъэпэж.
 •  
 • Губзыгъащэщ си хьэ цIыкIур,
 • Сыкъигъанэу дэмыхьэж,
 • Пщэхъур здзамэ, къегъуэтыжри
 • ЗанщIэу ар къыскIэщIохьэж.
 •  
 • Сэ ар Iэджэм хузогъасэ,
 • Къэбгъуэтынкъым имыщIэф,
 • Ауэ, дауэ сымыщIами,
 • ЕзгъэщIэфыркъым зы хьэрф.
 •  
 •  Шууей
 • Инал хуэдэу
 • Зы шууей
 • Тету пIэрэ
 • Мы дунейм?
 • Щыхуей дыдэм деж
 • Мэшэс,
 • Къохъур нани щигъэкIэс.
 • Хуеймэ, и шыр егъэщыщ,
 • Ар иужэгъум — егъэущ.
 • Ауэ дадэ къохъу щезэш —
 • Хъун-тIэ дадэ пщIы уанэш?
 •  
 •  Сэ си нанэр къуажэм дэсщ
 • Сэ си нанэр дэсщ ди къуажэм.
 • Къуажэм сэри сыкIуэрейщ.
 • ГъэщIэгъуэнкъэ, нани мами
 • Я зэхуэдэу сэ сарейщ.
 •  
 • Нанэ жеIэ сэрыншауэ
 • Мыпсэуфу тхьэмахуитI.
 • Джэди къази дэзгъэшхэну
 • Сэ ди нанэ сещIыр хуит.
 •  
 • Жэм къыщишкIи дызэгъусэщ,
 • Нанэ къешыр, сэ сыщытщ.
 • Ди шкIэ цIыкIури къызэбзейуэ
 • Пщэхъур илъу къызбгъурытщ.
 •  
 • Ди шкIэм и кIэр мэпIэжьажьэ,
 • Сэ си Iупэм сыщIофыж.
 • ШатIэгъуэблыр нанэ къишым,
 • ШкIэми сэри зыдотIыж.
 •  
 • ПIытIэ щхьэхынэ
 • Нэху зэрыщу, ди унагъуэр,
 • Бжьэ къэпщIауэ, зэрызохьэ.
 • Унэм щIэсыр ПIытIэ и пIэм
 • Чэзууххэурэ щхьэщохьэ.
 •  
 • Хэт йошхыдэ, хэт йоубзэ,
 • Ауэ зыми емыдаIуэ.
 • Сывгъэжейркъым, фыIукI жиIэу,
 • Ар гъынанэурэ мэлъаIуэ.
 •  
 • Щымыхъужым, пIэм къыхахри,
 • ЗытхьэщIыпIэм жейуэ яшэ.
 • Зэрынэсу псыр и напэм,
 • ЩIыIэщ жиIэу, зызэхуешэ.
 •  
 • Къалъыхъуэжыр и лъэпэдхэр,
 • И вакъитIыр хуагъэкъабзэ,
 • И зэманым щIагъэкIыну
 • ЗэралъэкIкIэ йоубзэрабзэ.
 •  
 • ХущатIагъэ и кIэстумыр,
 • И портфелыр хузэралъхьэ,
 • ТIэкIу едзакъэ жаIэу, шхыныр,
 • Щыту, и жьэм хужьэдалъхьэ.
 •  
 • Нэса хъунщ иджы щыжаIэм,
 • Къэсыжауэ мэгъынанэ:
 • «ЩIадзагъэнщ еджэн ди классым,
 • Нобэризэм сыкъэвгъанэ!»
 •  
 •  Сыт Баринэ щIэзгъагъынур?
 • Си шыпхъу цIыкIур щхьэ баринэщ,
 • И пыжьынэхэр мэлыд.
 • Ауэ, фщIэрэ, тIэкIу гъыринэщ,
 • Уеуэм — занщIэу къыщеуд.
 •  
 • Къыщеудри, нэ фIыцIитIым
 • Нэпс къабзабзэ къожэбзэх.
 • Ар ялъагъум, дади нани
 • Зэуэ мэхъур гузэвэх.
 •  
 • Сэ къызжаIэр сыщIалэфIу,
 • Дауи, сэри ар сощIэж.
 • ЩIэзгъагъынур сыт Баринэ —
 • СыщIалэфIу къренэж.
 •  
 •  ТIопIырэш
 • Си къуэш цIыкIуу ТIопIырэш
 • Махуэ псом имыщIэ еш.
 •  
 • И кIий макъыр уафэм нос,
 • ЗемыкIуэфми, дэни нос.
 •  
 • Къапщтэм, IэплIэм щоджэрэз,
 • Мэхъу, бгъэтIысым, унэм щIэз.
 •  
 • И Iэ-и лъэр дамэу пфIощI,
 • УIукIам, лъэтэну зещI.
 •  
 • Си къуэш цIыкIуу делэжь цIыкIу,
 • Узыхэтыр сыт емыкIу —
 •  
 • Зэ лъэтэным упымылъ,
 • ЯпэщIыкIэ зекIуи еплъ.
 •  
 • КъебжэкI цIыкIу
 • Дыргуэ-дыргуэ,
 • Дыргуэ-мыщэ,
 • Дыргуэ-щауэ,
 • Щауэ къан.
 •  
 • Дадэ и къуэ,
 • Нанэ и къуэ,
 • Къуэ щэныфIэ,
 • Къуэ гъэфIэн.
 •  
 • Хэт жызыIэр,
 • Хэт зыIуатэр
 • Уэ уи хьэлу
 • Щхьэхынэн?
 •  
 • Дади нани —
 • ТIуми жаIэ
 • ЩымыIэну
 • Уэ нэхъ жан.
 •  
 • Ди къебжэкIыр
 • Дыухащи,
 • ЗыдогъэпщкIур,
 • Ухъу нэжан!
 •  
 •  Ди къыз шырхэр
 •  Ди пщIантIэм
 • ЩохъуакIуэ
 • Къаз шыру
 • ПщыкIущ.
 • Абыхэм яхэткъым
 • Езым ящымыщ.
 • Хэтати пэщащэу
 • Бабыщу шырищ,
 • Бабыщхэр къыщыджэм,
 • Къэнакъым ящыщ.