ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Лъакъуэдыгъухэ ятеухуауэ

2018-05-29

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Тлакадуговы. Материалы к истории и генеалогии рода» тхылъыр. Ар я IэдакъэщIэкIщ Мамхэгъ Астемыррэ Лъакъуэдыгъу Iэсиятрэ. Апхуэдэ лэжьыгъэ щхьэпэм и жэрдэмщIакIуэщ «Агрохимия» ООО-м и унафэщI Лъакъуэдыгъу Хьэзрит.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Утыкушхуэм щагъэзащIэ адыгэ къафэхэр

2018-04-24

 • Лъахэхутэхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIащ «Адыгский сценический танец» тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къандур Мухьэдин аргуэру дегъэгуфIэ

2018-04-19

 • «Генералхэм я жэщ» — аращ зэреджэр Къандур Мухьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къы- техьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал къаугъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тэнащ лъэпкъым и къежьапIэр

2018-04-12

 • ЦIыхур зыщыщ лъэпкъым и тхыдэр ищIэну и къалэнщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, языныкъуэхэм я блэкIар политикэ IуэхукIэ е нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэркIэ щIахъумэурэ, я щIэблэм ящIыгъупщэжащ я нэхъыжьхэм зэгуэр «уей-уей» жрагъэIэу, къэрал Iуэху зэрахьэу, къулыкъушхуэхэр яIыгъыу зэрыщытар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

АдрыщI ныджэм дэту зыкъэзылъытэжым Iэр хуэсшия къудейуэ аращ, мыдрыщI къызэпрысшыну

2018-03-31

 •  Къармэ Iэсият и тхылъыщIэм теухуауэ
 •  УщыIэщ — Ужейкъым — Зыпшыхьыжакъым хьэлыгъуанэу! Уэ усакIуэшхуэу укъэслъытауэ, лъэтеувэ пхузощI-ри, пхуэзгъэфэща лъагапIэм лъэ быдэкIэ щыув, щыгъагъэ, дыщэплъ-дыщэхуу зэрылъэлъ усыгъэ къэгъэщI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Кавказымрэ Мысырымрэ я пасэрей дунейр

2018-03-24

 • «ГъащIэм мащIэ хэзыщIыкIым, нэпс нэхъыбэрэ щIегъэкI» псалъэхэмкIэ зи тхылъыр зыублам куэдкIэ узыщимыгъэгугъынкIэ Iэмал иIэкъым. Абы щыгъуэми и «къунтхым» пилъхьа шхыныгъуэм укъигъэнщI къудей мыхъуу, укъигъатхъэмэ, сыт и уасэ?! Апхуэдэ гупсысэщ къызитыр ПхытIыкI Хьэутий иджыблагъэ ди пащхьэ кърилъхьа тхылъыщIэм, «Древний мир Кавказа и Египта. Мифы и легенды. Тайна золотого мальчика зыфIищам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Налшык къалэм и теплъэр зэрыщытар

2018-03-22

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ «ФIыуэ слъагъу къалэ» фIащауэ ирахьэжьа Iуэху дахэм щыщ зы Iыхьэу абыхэм я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ сурэт альбом дахащэ. ТхылъымпIэфIым плъыфиплIу тедза сурэтхэр зэрыт тхылъыр зэпэплIимэшхуэщ (и бгъуагъри и кIыхьагъри миллиметр 230-рэ мэхъу), и тебзэр къытеIэтыкIа щIыкIэу дахэу щIащ, лентI цIыкIу дэдащи, уздынэсар тыншу къэпщIэжыфынущ. Ит сурэтхэращи, налшыкдэсхэми ди къалэр фIыуэ зылъагъу дэтхэнэми ягу зэрырихьынум шэч хэлъкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«НакIуэ, жеIэ, нэкIуэж Къулъкъужын…»

2018-03-07

 • Иджы дыдэ къыдэкIащ тхылъитI, куэдым я дежкIэ гукъинэж хъуну. Пасэу ду-нейм ехыжа (илъэс 69-р ныбжьышхуэкъым) Уэрэзей Афлик и усэхэр адыгэбзэкIэ дунейм къытригъэхьащ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм. Апхуэдэ тхылъ дыдэ урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ «Тетраграф» ООО-ми (иужьрейр зи фIыгъэр и щхьэгъусэ Уэрэзей Луизэрэ абы и бынхэмрэщ). Апхуэдэ щIыкIэкIэ Афлик и усэхэу нэхъапэм щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъуэгу зымыгъуэта зыкъом дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Налшык дыгъуасэрэ нобэрэ

2018-03-01

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Любимый город» («ФIыуэ слъагъу къалэ») фIэщыгъэм щIэт сурэтылъэм и етIуанэ Iыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ГъущI и щIэблэр

2018-02-20

 • Иджыблагъэ «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм ду-нейм къыщытехьащ «ГъущI и лIакъуэхэр» («Род Кардангушевых») зыфIаща лэжьыгъэ купщIафIэр. Абы пэджэжу, къыпызыщэу жыпIэкIэ ущыуэнукъым етIуанэ тхылъри, КъардэнгъущI Зырамыку и IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «Жанхъуэтхьэблэ хъыбархэр». Ар къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу тхылъыр зыгъэхьэзырар Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Полиграфсервис и Т» IуэхущIапIэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Шэрджэсейр къызэрыхъуамрэ ар XIII-XVI лIэщIыгъуэхэм КъуэкIыпIэ Европэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ щыщ къэралхэм зэрадекIуэкIамрэ

2018-02-17

 • Тхыгъэм псалъащхьэ хуэхъуаращ Адыгейм и тхылъ тедзапIэм Хъуэткъуэ Самир къыщыдигъэкIа и тхылъыщIэм и цIэр. Ар щIэныгъэлIым илъэс блэкIам утыку кърихьа, илъэс 25-кIэ зэлэжьа псори къыщызэщIиубыда, пщIэрэ щIыхьрэ пылъу къабыл ящIа и доктор лэжьыгъэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Псы Iубыгъуэм пэпщIын тхыгъэ

2018-02-15

 • Иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Гъэунэ Борис «Псы Iубыгъуэ» зыфIища и тхылъыщIэ. Ар къыдагъэкIащ Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Зи бжыгъэр щитху хъууэ дунейм къытехьа тхылъым ихуащ «Зэш-зэхуефэ» повестымрэ рассказ тIощIрэ хырэ. Абыхэм яхэтщ ипэкIэ традзахэри иджы япэу щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ГъэщIэгъуэнщ КIэрашэхэ я тхыдэр

2018-02-13

 • Налшык къалэм дэт «Печатный двор» ООО-м иджыблагъэ къыщыдэкIащ КIэрашэ Михаил къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ ятриухуа и тхылъыщIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Иджы тыркубзэкIэ

2018-02-06

 • ТхакIуэ, щIэныгъэлI МафIэдз Сэрэбий и «Адыгэ хабзэ» тхылъыр иджы тыркубзэкIэ дунейм къытехьащ. Ди лъэпкъэгъухэм я лъэIукIэ ар къыдагъэкIыжри, лъэтеувэ пшыхьи Истамбыл щрагъэкIуэкIащ. Адыгэм и напщIэ телъу, нэгъуэщI лъэпкъ куэдым къарихэщу иIэ хабзэр дэнэ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я дежкIэ хуабжьу сэбэп хъунущ. Хэхэс адыгэхэм зи бзэкIэ къемыджэф куэд зэрахэтыр къэплъытэмэ, мыр тыркубзэкIэ зэрызэрадзэкIам мыхьэнэ нэхъыбэ иIэну къыщIэкIынщ. Апхуэдэ гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ Тыркум щыпсэу адыгэхэр.
 • НэщIэпыджэ Замирэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытохьэ

2018-01-27

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ