ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

Зи гупсысэхэр щIэщыгъуэ

2017-07-05

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ «Си хабзэубзыху жэрдэм» щIалэгъуалэ урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ, федеральнэ Iыхьэхэм щытекIуахэмрэ абыхэм къыхэжаныкIахэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хабзэ дахэ хъуащ

2017-07-04

 • КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр щызэхуищIыжым, хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, республикэм и цIыху гуащIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу иджыблагъэ цIыху  41-рэ ягъэгушхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ школхэр къэзыухахэм я хьэщIащ

2017-06-28

 • Хабзэ хъуауэ къызэрекIуэ-кIым тету, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хэтащ курыт еджапIэхэр къызэраухам теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIыналъэхэм я зэпыщIэныгъэр ирагъэфIакIуэ

2017-02-11

 • Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсымрэ КъБР-м и Парламентымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм дыгъуасэ Iэ щIадзащ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсым и унафэщIым и къуэдзэ Ахмедов Сэхьид-Ахьмэд, республикитIым я депутатхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэр щIэпхъаджагъэм щыхъумэным теухуауэ

2016-12-24

 • КъБР-м и Парламентым ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и комитетым дыгъэгъазэм и 21-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым экстремизмэмрэ терроризмэмрэ зэрыщыпэщIэтым. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ мы комитетым и унафэщI Кривко Михаил.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Илъэсым кърикIуахэр къызэщIекъуэж

2016-12-17

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъуасэ журналистхэм яIущIащ икIи республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм илъэсым зэфIигъэкIахэм теухуауэ кърата упщIэхэм жэуап яритащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЗыгъэпсэхуакIуэ къытхуэкIуэхэм я бжыгъэм хохъуэ, ауэ…

2016-10-22

 • КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетхэм жэпуэгъуэм и 12-м «Къэбэрдей-Балъкъэрым и санаторно-курорт IуэхущIапIэхэм я щытыкIэр зыхуэдэр: узыншагъэр хъумэнымрэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ» Iуэхум теухуауэ «стIол хъурей» ирагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Демократием и хабзэхэр зэтегъэувэнымкIэ хэкIыпIэ нэхъыщхьэ

2016-04-27

 • Урысей парламентаризмэм и дежкIэ 2016 гъэр юбилейщ. Илъэси 110-рэ япэкIэ лажьэу хуежьащ законхэр къыдэзыгъэкI, цIыхубэм IэIэткIэ хах Къэрал Думэр. А лIыкIуэ органыр щыщыIа япэ лъэхъэнэм нэрылъагъу къэхъуащ къэрал унафэр зэрызэрагъакIуэ щIыкIэм зэрызихъуэжыр политикэ, экономикэ, социальнэ Iуэхухэм быдэу зэрапыщIар. А зэманым и дерсхэм Iэмал къыдат иджырей Урысейм зегъэужьынымкIэ Къэрал Думэм иIэ мыхьэнэм и инагъыр нэсу къыдгурыIуэну. Иджыпсту а псоми гулъытэ хэха яIэщ, сыту жыпIэмэ, 2016 гъэр Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэр щыхах илъэсщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентыр

2016-04-09

 • 1993 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иIэ хъуащ Парламент. Ар къызэрагъэпэщащ «КъБР-м и лIыкIуэхэр зыхэт хабзэубзыху IуэхущIапIэ нэхъыщхьэ зэхэшэнымрэ КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хахыныр икIэщIыпIэкIэ егъэкIуэкIынымрэ» теухуауэ республикэм и Iэтащхьэм Iэ зыщIидза Унафэм тету.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩэнхабзэмкIэ унэхэм я Iуэхур зытетым топсэлъыхь

2016-04-06

 • Республикэм и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэхэм я щытыкIэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым дэлажьэ жылагъуэ советым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Кином и илъэсым траухуэ

2016-02-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Осетие Ипщэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, уэрэджыIакIуэ, режиссёр, сценарист Хъыжьрокъуэ СулътIан яхуэзащ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и студентхэм. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ мы гъэр Кином и илъэсу зэрагъэувам, иджыблагъэ Хъыжьрокъуэм и Iэдакъэм къыщIэкIа, ди щIыналъэм, Урысейм, хамэ къэралхэм я киногъэлъэгъуапIэхэм щIэупщIэшхуэ зиIэу щагъэлъэгъуа «По небу босиком» мелодрамэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бжьыхьэр берычэту щытащ

2016-01-15

 • Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиубыдэу депутатхэр хэплъащ 2015 гъэм и бжьыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Жылагъуэ палатэр илъэсым кърикIуахэм хоплъэж

2015-12-23

 •  Дыгъэгъазэм и 18-м КъБР-м и Парламентым щекIуэкIащ республикэм и Жылагъуэ палатэм и XV кIэух зэIущIэ. Абы къыщапщытэжащ етIуанэ хэхыгъуэм кърахьэлIа лэжьыгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Депутатхэр егъэпIейтей республикэм и къэрал мылъкур зэрызэрахьэм

2015-12-09

 • Республикэм и Парламентым Эко­­номикэмкIэ, инвестицэхэмкIэ, хьэрычэт IуэхумкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ «КъБРм и къэрал мылъкур зэрызэрахьэм и IуэхукIэ» республикэ Законыр зэ­рагъэлажьэ щIыкIэм. Абы хиу­быдэу депутатхэмрэ хьэщIэхэмрэ хэп­лъащ республикэ мылъкум щы­щу юридическэ IэнатIэхэм, цIыху щхьэхуэхэм къагъэсэбэпыну, зэрахьэну, бэджэнду, пщIэншэу ягъэлэжьэну иратахэр къызэра­­ гъэ­сэбэп щIыкIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Кърымыр школакIуэхэм къазэрыщыхъур

2014-04-26

 • Кърымыр Урысейм къыгухьэжын хуей щIэхъуа тхыдэ щхьэусыгъуэхэмрэ иджырей тегъэщIапIэхэмрэ ятеухуауэ Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №9-м и класс нэхъыжьхэм щIэсхэм епсэлъащ КъБР-м и Парламентым ЩIалэгъуалэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Хьэщхъуэжь Татьянэ. Ар «Дэ дызэщIыгъущ» цIэр иIэу «Урысей зэкъуэтым» зэхилъхьа парт проектым ипкъ иткIэ ди республикэм япэу щекIуэкIа дерс зэIухащ. ЗэIущIэр зытеухуар мы зэманым къэхъуа Iуэху инхэм я мыхьэнэр щIалэгъуалэм ягурыгъэIуэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым