ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Рогожиным и лъагапIэ

2021-07-06

  • Псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут ди республикэм и тхыдэм дыщэ хьэрфхэмкIэ иратха шы спортымкIэ олимп чемпион Рогожин Сергей. И ехъулIэныгъэ иным гу щимыхуэу дунейм зэрехыжрэ куэд щIами ар IэфIу я гум илъщ цIыху минхэм.

  • Мэзкуу щыIа XXII Олимп джэгухэм я чемпион Рогожин Сергей Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащ-хьэм къыщалъхуащ 1956 гъэм бадзэуэгъуэм и 6-м. СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ. Шы спортымкIэ Налшык и «Урожайм» хэтащ. 1980 гъэм Москва щекIуэкIа Олимпиадэм троеборьемкIэ командэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр къыщихьащ. Ар и гъэсэнщ Совет Союзым щэнейрэ и чемпион, Урысей Федерацэм пщыкIухрэ щытекIуа, шы спортымкIэ дунейпсо категорие зиIэ судья, къэралым щIыхь зиIэ и тренер Къуныжь Мухьэрбий.
  • Олимпиадэ нэужьым 1983 гъэм Кострома щызэхэта СССР-м и чемпионатым щыIэу Рогожин Сергей зытеса шыр лъэпэрапэри къехуэхащ, езыри абы и лъабжьэм щIэхуэжри, зэшэзэпIэу иукIащ. Нобэр къыздэсым шууейхэр а щIыпIэм «Рогожиным и лъагапIэкIэ» йоджэ, ди спортсменым и фэеплъ абдежми щытщ.
  • Къаудыгъу Заур.