ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Японхэм бжьыпэр яутIыпщыркъым

2021-07-29

 • XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ. АрщхьэкIэ ахэр иджыри еплIанэщ — бжьыпэр зыIыгъыр Япониеращ.

 • Рылов Евгений

 • Ларин Владислав и хьэрхуэрэгъур хегъащIэ

 • Бадзэуэгъуэм и 27-м ди олимп чемпионхэм къахэхъуащ Рылов Евгений. ЩIыбкIэ телъу метрищэкIэ псым щесым ар япэу къэсащ. Абы зы мэскъалкIэщ къызэрыкIэрыхуар нэгъуэщI ди хэкуэгъу Колесников Климент. Аращ дыжьын медалыр зылъысар.
 • Токио щекIуэкI зэхьэзэхуэшхуэм еханэ дыщэр къыщытхуихьащ спорт гимнастикэмкIэ Урысейм и олимп спортсменхэм я цIыхубз командэ къыхэхам. Ар хуабжьу дызыпэплъа Iуэхугъуэщ.
 • КIэщIу абы иужь иту нэгъуэщI хъыбарыфIи къэIуащ — тхэквондист Ларин Владислав олимп чемпион хъуащ. Килограмм 80-м щIигъухэм я зэпеуэм и финалым абы 15:9-уэ щыхигъэщIащ Македонием щыщ Георгиевский Деян.
 • Ди къэралым икIахэм ящыщу Токио япэу дыщэ медалыр къыщызыхьа Бацарашкинэ Виталинэ етIуанэри зыIэригъэхьэным зымащIэ дыдэщ иIэжар. АрщхьэкIэ Черноусов Артём дэщIыгъуу зыхэта пневматикэ кIэрахъуэмкIэ метрипщI зи жыжьагъ нэщанэм еуэнымкIэ зэпеуэм хэгъэрейхэр япэ къыщрагъэщащ.
 • КъыкIэлъыкIуэ махуэм дыжьын медалхэр къахьащ Урысейм и олимп спортсменхэм я цIыхухъу командэ къыхэхам псым есынымкIэ метр 200-р захъуэжыурэ плIэнейрэ къыщызэпача зэхьэзэхуэм.
 • Токио ещанэ увыпIэр дзюдомкIэ зэхьэзэхуэм щиубыдащ Таймазовэ Мадинэ. Килограмм 70-м нэс зи хьэлъагъхэм домбеякъ медалым папщIэ къеныкъуэкъуа Хорватием щыщ Матич Барбарэ абы тридзащ.
 • Официальнэу щымыт гуп зэпеуэм хэгъэрейхэм бжьыпэр зэрыщаIыгъщ. Абыхэм я дыщэ медалхэм иужь махуитIым иджыри 5 хагъэхъуащ. Японием и спортсменхэм зы закъуэкIэщ къазэрыкIэрыхур китайхэр. Абы щыгъуэми адрей медаль лIэужьыгъуэхэмкIэ я гъунэгъухэр япэ къитщ. Америкэм и Штат Зэгуэтхэм дамыгъэ нэхъыбэ дыдэ (31-рэ) къахьащ. АрщхьэкIэ олимп чемпиону абыхэм зэкIэ яхэтыр 11-щ. Урысейм икIахэр зэрыеплIанэщ.
 • Къаудыгъу Заур.