ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2022

Къэрал дамыгъэхэр иратыж

2022-01-11

  • ИлъэсыщIэр къихьэным и пэ къихуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа экономикэм, социальнэ унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьакIуэхэм къэрал дамыгъэхэр яритыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м  и юбилейм и щIыхькIэ

2022-01-11

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ, 2022 гъэм ахъшэ жьгъей къыдагъэкIащ. Сомищ хъу ахъшэ жьгъейр дыжьыным (925-рэ пробэ) къыхэщIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пощт музей къызэIуах

2022-01-11

  • Илъэс блэкIар «зэхуэзыщIыжа» хъыбар щIэщыгъуэхэм язщ Налшык почтамтым и унэм КъБР-м и пощтым и тхыдэ музей къызэрыщызэIуа-хар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зауэм илыпщIа щIалэгъуэ

2022-01-11

  • 1943 гъэм щIышылэм и 11-м пщэдджыжьым сыхьэтыр 4-м советыдзэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр ирахужащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ