ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2022

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэм и щIыхькIэ а IэнатIэм щылажьэхэм зэрехъуэхъур

2022-01-13

 • ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэ жьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ – Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Журналист IэщIагъэр щытащ икIи къонэж ди жылагъуэм къалэн нэхъыбэ щызыгъэзащIэхэм, гъэщIэ гъуэн хэм, щIэупщIэ зиIэхэм ящыщу. Фэ зэпымыууэ фыхэтщ къэхъукъащIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я курыкупсэм, республикэми къэралми ис хэм я псэукIэр сыт и лъэныкъуэкIи къывогъэлъагъуэ, социальнэ, экономикэ гугъуехьхэм нахуэу фытопсэлъыхь, цIыхухэр зыгъэпIейтей уп щIэхэм жэуап ивот. Абы къыдэкIуэуи фи лэжьыгъэм жэуаплыныгъэшхуэ фхэлъу фыбгъэдохьэ, журналистикэм и хабзэ нэхъыщхьэхэм – пэжыр къэгъэлъэгъуэнымрэ зы Iуэху еплъы кIэми зыдемыгъэхьэхынымрэ, хъыбарыр псынщIэу, и чэзум зэбгры тыкIыным — фытетщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ПщIэ зыхуэтщI щIэджы кIакIуэ лъапIэхэ!

2022-01-13

 • Нобэ Урысей печатым и махуэщ. Ар щагъэлъапIэ щIыпIэ куэдым ди къэралым япэ дыдэу илъэс 319-рэ ипэкIэ газет къы щы дэкIыу зэрыщыщIидзам и хьэтыркIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрэшей-Шэрджэсыр илъэсищэ ирокъу

2022-01-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъШР-м и Iэтащ хьэ Темрезов Рашид ехъуэхъуащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Узыншагъэращ нэхъапэр

2022-01-13

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэ ныбжьыщIэ хэм ковид узыр зыщIэкIахэм ядэIэпыкъу, зэрыуэзэрыбг хъуа психоузыншагъэр зэтес щIыжы ным хуэунэтIа лабораторэ къызэ Iуахынущ. Ап хуэдэ хъыбар иджы б лагъэ къитащ КъБКъУ-м и сайтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхугъэмрэ щIэныгъэмрэ зэIэпэгъуу

2022-01-13

 • Дыгъэгъазэм и 24-м къызэралъ хурэ илъэси 101-рэ ирикъуащ адыгэ тхыдэ щIэныгъэм и жьантэдэсу, нобэ лъэпкъыр щIэгушхуэ тхы дэджхэм я егъэджакIуэу щыта Нало Евгение Жамырзэ и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мазэм «къикIахэр» ди хьэщIэщ

2022-01-13

 • Тэтэрстэным къикIыу Налшык къеблэгъа «Лег кие крылья» уэрамыщхьэ театрым Абхъазым и утым пщIэншэу спектакль гъэщIэгъуэнхэр щегъэ лъагъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДифI догъэлъапIэ

2022-01-13

 • «Адыгэ псалъэм» и лэжьакIуэхэм, абы и ныбжьэгъуфIхэм илъэситI дэкIмэ дгъэлъэпIэнущ япэ номерыр дунейм къызэрытехьэрэ илъэсищэ зэры рикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэд щIауэ зыпэплъа ухуэныгъэ

2022-01-13

 • Бахъсэн куейм хыхьэ Псыхъурей къуажэм къыщызэIуахащ спорт пэшышхуэ. Ар яухуащ «Демографие» лъэпкъ проектым хыхьэ «Спортыр гъащIэм и мардэщ» унэтIыныгъэм ипкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зэхьэзэхуэм жыджэру щIадзэ

2022-01-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщ хьэм и щIымахуэ чемпионатыр йокIуэкI. Мы махуэхэм зэхэтащ зи чэзу ещанэ джэгугъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол