ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2022

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

2022-01-18

 • Си хэкуэгъу лъапIэхэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIуа лIэщIыгъуэ гъуэгуанэм пэщIэдзэ хуэхъуар щIышылэм и 16 махуэрщ, мы гъэм догъэлъапIэ республикэм и илъэсищэр.
 • БлэкIам дыхуеплъэкIыжмэ, 1921 гъэм фокIадэм и 1-м РСФСР-м и ВЦИК-м къыдигъэкIа декретым ипкъ иткIэ, Къэбэрдейр Урысей къэралыгъуэм и хэгъэгу щхьэхуэ хъуащ, автоном область статус игъуэтри. Абы иужь мазиплI нэхъ дэмыкIыу, Балъкъэрыр Бгырыс республикэм къыхэкIыжри, 1922 гъэм щIышылэм и 16-м Къэбэрдей-Балъкъэр автоном область къэунэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Президентым къыхуатххэр

Журналистхэр  ягъэлъапIэ

2022-01-18

 • Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и лэжьакIуэхэр Печатым и махуэмкIэ ехъуэхъуащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2022 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2022-01-18

 • ЩIЫШЫЛЭ (ЯНВАРЬ)
 •  
 • ЩIышылэм и 21
 • Дзэ къулыкъум хэт инженерхэм я махуэщ
 • 1952 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ БищIо Борис.
 • ЩIышылэм и 22
 • 1937 гъэм къалъхуащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ УанащIэ Розэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

«Спартак-Налшыкым»  зыгъэсэныгъэхэр  ирегъэкIуэкI

2022-01-18

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэр еянэ увыпIэм щыту къезыхьэлIа «Спартак-Налшыкым» гъатхэ лъэхъэнэм щыIэну зэпеуэхэм хухэха зыгъэсэныгъэхэр ирегъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ  хэщIыныгъэхэр  ягъуэт

2022-01-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и еплIанэ джэгугъуэр мы махуэхэм зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩауэцIыкIу Людмилэ и тхылъыщIэ

2022-01-18

 • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым и кафедрэм и унафэщI, егъэджакIуэ ЩауэцIыкIу Людмилэ иджыблагъэ Бекъул Iэниуар и тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIащ Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа тхылъыщIэ: «XVIII лIэщIыгъуэм и узэщIакIуэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и философиер адыгэ щэнгъасэм зэрыпыщIар».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ