ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2022

УзыфэщIэм  зэрыпэщIэтыным зыхуагъэхьэзыр

2022-01-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету Оперативнэ штабым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ республикэм и эпидемиологие щытыкIэмрэ ар зыхуэкIуэнкIэ хъунумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Поликлиникэр  къызэIуахыж

2022-01-15

 • Иджыблагъэ къызэIуахыжащ Къалэ сабий поликлиникэ    №1-м и къудамэу Хмельницкий Б. и цIэр зезыхьэ уэрамым тетыр. Сабий мин 11-м щIигъум я узыншагъэм щыкIэлъыплъ медицинэ IуэхущIапIэм лэжьэн зэрыщIидзэжам адэ-анэхэр икъукIэ щыгуфIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Кавказым  и  къэхутакIуэ  емызэш

2022-01-15

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, биологие щIэныгъэхэм я доктор наук, профессор, Урысей Федерацэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тембот Аслъэнбий Къазий и къуэр ящыщщ лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм. Кавказым и щIыуэпсыр нэхъуеиншэу зыджа къэхутакIуэм, зоологиемкIэ, экологиемкIэ, биогеографиемкIэ щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъа IэщIагъэлI щыпкъэм бгылъэ щIыпIэхэм я экологиемкIэ къызэригъэпэща щIэныгъэ школыр ноби шэщIауэ, ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэригъэхьэу мэлажьэ, Темботым иубзыхуа унэтIыныгъэхэм щIэныгъэ лъабжьэ быдэ зэраIэм щыхьэт техъуэу. Псэужамэ, абы и ныбжьыр илъэс 90 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Сабий гъэсапIэм и гуащэ

2022-01-15

 • Ди псэлъэгъур Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт школ №1-м къегъэщIылIа сабий садым и унафэщIщ илъэс куэд хъуауэ. ЩыIэкъым сабийм и деж щыпхь жэуапым нэхърэ нэхъ ин. Иуан Агнессэ абы пэлъэщ къудей мыхъуу, зыпэрыт IэнатIэм гукъыдэжи къыхех. Ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ бзылъхугъэм и гупсысэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Гукъыдэж  къозыт  гъэлъэгъуэныгъэ

2022-01-15

 • Иджыблагъэ «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым ИлъэсыщIэм хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Пшыналъэр  зэчыр  зыхуэхъужа  Гуащэкъарэ

2022-01-15

 • Урыс-Кавказ зауэм и гуащIэгъуэм хиубыдащ иджы Къэрэшей-ШэрджэскIэ зэджэ Хьэжрэт Къэбэрдейм и къэунэхугъуэр. «Къэбэрдейр ди IэмыщIэм илъщ, къэбэрдейхэр иджыри илъкъым», — иратхэрт урыс генералхэм Мэзкуу ирагъэхь дэфтэрхэм. А щIыналъэм щыщт Япэ дунейпсо зауэм и зэманым адэжь щIыналъэр ябгынэныр зи натIэ хъуа БырмамытI зэкъуэшищыр. Революцэ къэблагъэр фIым ущызымыгъэгугъ хъыбаркIэ уэркъ унагъуэм къыщыпежьэм, зэшитIым хуабэуз къызэуэлIа языхэзыр Къэбэрдейм къашэж-ри, езыхэр Хэкум икIахэщ, сымаджэр лIэмэ, ар щIалъхьэжыныр благъэхэм пщэрылъ хуащIри. Тыркум щытIысу иужькIэ хэкущIэ хуэхъуа Иорданием и лIыкIуэу щыта, пащтыхь Хъусен и щхьэхъумэхэм я Iэтащхьэу, Иордан дзэм и штабым и унафэщIу лэжьа БырмамытI Фоуаз ди газетеджэхэм яцIыхупхъэщ. Ауэ куэд щыгъуазэкъым хуабэузым имылIыкIыу Къэбэрдейм къина зэкъуэшхэм я ещанэм иджыпсту Хэкум щыпсэу БырмамытIхэ къызэрытехъукIар. А лъэпкъ хьэлэмэтым щыщт илъэс бгъущIкIэ узэIэбэкIыжмэ, щIышылэм и 15-м дунейм къытехьауэ щыта, КъБР-м щIыхь зиIэ артисткэ цIэ лъапIэр зезыхьа пшынауэ Iэзэ БырмамытI Гуащэкъари. И дунейр ихъуэжыным илъэс зыбжанэ иIэу «Адыгэ псалъэм» и хьэщIэщым къытхуеблэгъауэ щыта бзылъхугъэ губзыгъэм и ущиехэр гъуазджэми езы гъащIэми хэт дэтхэнэ зым и дежкIэ нобэми щхьэпэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэт

2022-01-15

 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ЩIДАА-м и вице-президенту щыта, Естественнэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием, ЩIэныгъэмрэ гъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием, Технологие щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием хэта, РАН-м и КБНЦ-м физикэмрэ астрономиемкIэ и щIэныгъэ советым и унафэщIу лэжьа Темрокъуэ Анатолэ къызэралъхурэ илъэс 80 мы махуэхэм ирикъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ацкъан Руслан и усэщIэхэр

2022-01-15

 • *   *   *
 • И унэр си адэшхуэм зытета
 • щIы кIапэм сэ пIейтейуэ сытоувэ.
 • Джанэбгъэм ещхьу удзыр итIэтащ,
 • мыбдеж щежэхри псыхьэлыгъуэр
 • гуфIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2022-01-15

 • Гуэщокъуэ Ондер
 • Насыпыншагъэ тlуащIэм и гъыбзэ
 • Нобэ япэу зи тхыгъэ утыку къитхьэ Гуэщокъуэ Ондер теухуауэ зэкIэ тщIэр ар Къайсэр зэрыщыщымрэ адыгэбзэкIэ зэрытхэмрэщ. Гугъэмрэ гужьеигъуэмрэ игъащIэми зэрызэIэпэгъур уигу иримыгъэхуу, IуэтэжакIуэм и хъыбарым щызэхеухуанэ гъащIэм фIыкIэ фIэкIа щымыгугъ щIалэщIэм и хьэрэмыгъэншагъымрэ зи щхьэ зыгъеиж бзылъхугъэм и гъыбзэмрэ. «Мы хъыбарыр тырку адыгэ IуэрыIуатэм щыщщ, и гъыбзэри Узуняйла щыжаIэу щытащ, — къытхуитхащ Ондер ар къыздикIамрэ езым тхэн зэрыщIидзамрэ я гугъу къытхуищIыну дыщелъэIум. – Сэ литературэ хабзэм техуэу стхыжауэ аращ. Си щIалэгъуэм Хасэм щылажьэ театр гупхэм ягъэувын папщIэ адыгэбзэкIи тыркубзэкIи теплъэгъуэ кIэщIхэр зэхэслъхьэу щытащ, итIанэ мыпхуэдэ хъыбархэр стхыуэ къэзублащ, ауэ тыркубзэм нэхъ сыхуэшэрыуэщ. Къайсэр къалэм сыщопсэу, си ныбжьыр илъэс 55-рэ мэхъу».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-01-15

 • КъэкIыгъэцIэхэр
 • Банэдэгу — Дурнишник зобовидный.
 • Ди щIыпIэхэм дэнэ дежи узыщрихьэлIэ, зы гъэкIэ фIэкIа къэмыкI удзыжьщ. И пкъыр см 50-70-кIэ докIей, къудамэ ещI. И тхьэмпэхэр хуэхъурей щIыкIэщ, кIы кIыхь иIэщ, лъабжьэ гъум быдэ ещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

МафIэбг «ябгэу» Iуащхьэмахуэ

2022-01-15

 • Тхьэхэм я зэхуэсыпIэу алыдж IуэрыIуатэм хэт Олимп Iуащхьэр а цIэр зэрихьэу а щIыналъэм ит бгырауэ хуагъэфащэ. Ауэ нэгъуэщI еплъыкIи щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо  чемпион

2022-01-15

 • Мэзкуу къалэм дэт «Аквариум» спорт комплексым щекIуэкIащ ACB JJ зэзауэ зэхэтхэмкIэ дунейпсо чемпионат. Абы фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъу ГуэныкIэ Заур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Тэрч  бэнакIуэхэм  я  текIуэныгъэ

2022-01-15

 • ЩIышылэм и 7 — 9-хэм Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым щекIуэкIащ 2002 — 2007 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ спортсмен 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт