ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩыIэщ  япэ дыщэхэр

2021-07-27

 • Токио къыщызэIуаха XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм — «Russian Olympic Committee» — (ROС) япэ медалхэр къыщахьащ. Абыхэм ящыщу 4-р дыщэщ.

Бацарашкинэ Виталинэ

 • Храмцов Максим

 • Ди гимнастхэр псоми ятекIуащ.

 • Поздняковэ Софие

 • Щэбэтым, бадзэуэгъуэм и 24-м, медалхэм щIэбэнын щIадзащ. Пневматикэ фочыр гъэуэнымкIэ зэхьэзэхуэм Галашинэ Анастасие гъунэ щрилъащ. Абы къытхуихьащ дыжьын медалыр.
 • Тхэквондоми къыщыхэжаныкIащ ди хэкуэгъухэр. Килограмм 58-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж ещанэ увыпIэр щиубыдащ Артамонов Михаил.
 • Япэ олимп чемпионыгъэр Японием къыщытхуэзыхьар Бацарашкинэ Виталинэщ. Зэхьэзэхуэм и етIуанэ махуэм пневматикэ кIэрахъуэмкIэ зэпеуэм ар щытекIуащ. КъищынэмыщIауэ, дыжьын медалу 3-рэ домбеякъыу 1-рэ ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ зыIэрагъэхьащ. Апхуэдэу я насып къикIащ цIыхубзхэм шабзэр гъэуэнымкIэ гуп зэпеуэм хэтахэу Перовэ Ксение, Осиповэ, Еленэ, Гамбоевэ Светланэ сымэ, фехтованием хэта Дериглазовэ Иннэ, тхэквондом щызэуа Мининэ Татьянэ. Домбеякъ медалыр къихьащ Коробейниковэ Ларисэ.
 • Блыщхьэм аргуэру ды-щэ медалищ Урысейм и олимп спортсменхэм къахьащ. ФехтованиемкIэ цIыхубзхэм я зэпеуэм и финалым щызэпэщIэува ди хэкуэгъухэу Поздняковэ Софиерэ Великая Софьерэ олимп чемпионыгъэм хуабжьу иризэныкъуэкъуащ. Абыхэм я зэпэщIэтыныгъэм сыт хуэдэ зэхьэзэхуэри игъэдэхэфынут. Софие дыщэр Iэрыхьащ, Софье дыжьынымкIэ арэзы хъуащ.
 • А махуэ дыдэм Олимпым и щыгум нэсащ спорт гимнастикэмкIэ цIыхухъухэм я гуп зэпеуэм щы-текIуахэу Нагорный Никитэ, Далалоян Артур, Аблязин Денис, Белявский Давид сымэ зыхэта ди командэ къыхэхар.
 • Дыщэ медалыр къихьащ тхэквондомкIэ килограмм 80-м нэс зи хьэлъагъ цIыхухъухэм я зэпеуэм щытекIуа Храмцов Максим. Ди къэралым а спорт лIэужьыгъуэмкIэ ар апхуэдэ и япэ ехъулIэныгъэшхуэщ.
 • Метри 10 зи лъагагъым къелъэу цIыхухъухэр псым щыхэлъэм Бондарь Александррэ Минибаев Викторрэ ещанэ хъуащ.
 • Арати, бадзэуэгъуэм и 26-м ирихьэлIэу медаль зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэ ди спортсменхэм Токио щызыIэрагъэхьащ. АдэкIи нэхъыбэжкIэ дащогугъ.
 • Официальнэу щымыт гуп зэпеуэм бжьыпэр щаубыдащ хэгъэрейхэм. Абыхэм дыщэ медалу 8 зыIэрагъэхьащ. Зы закъуэщ Японием и спортсменхэм къазэрыкIэрыхур Америкэм и Штат Зэгуэтхэр. Олимп чемпиону 6 яIэ хъуащ Китайм къикIахэм. Дыгъуасэрей ехъулIэныгъэхэм я фIыгъэкIэ Урысейм и олимп спортсменхэр еплIанэ увыпIэм нэс дэкIуэтеящ.
 • Къаудыгъу Заур.