ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м  и  Iэтащхьэр  хэтащ коронавирус  уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным теухуауэ Урысей Федерацэм  и  Президентым и унафэм щIэту екIуэкIа  зэIущIэм

2020-04-30

 • ВидеозэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Урысейм и Президентым мэлыжьыхьым и 28-м Федерацэм и субъектхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ, коронавирус уз зэрыцIалэм пэщIэтыным ехьэлIауэ.

 • Къэралым и Iэтащхьэм къипщытэжащ COVID-19-м пэщIэтыным теухуауэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэм икIи зэман гъунэгъум япэ нэхъ игъэщыпхъэхэр игъэбелджылащ.
 • Апхуэдэу, Путин Владимир къыхигъэщащ Урысейм и промышленностым и зэфIэкIхэр зэщIагъэуIуэну къазэрехъулIар. Къапщтэмэ, тхьэмбылым IэрыщIу жьы зэрыщIрагъэху (ИВЛ) Iэмэпсымэхэр, къэзыхъумэ нэкIуIупхъуэхэмрэ кIэстумхэмрэ, тест-системэхэр къыщIэгъэкIыныр, COVID-19 къэхутэныгъэхэр хэпщIыкIыу нэхъыбэ хъуащ. Зэи щымыIауэ хущхъуэ зыбжанэ къыщIагъэкIыу хуежьащ, коронавирус уз зэрыцIалэм щеIэзэкIэ къагъэсэбэпу. Къэралым зэрыщыту лейуэ гъуэлъыпIэ щхьэхуэ мини 116-рэ щагъэуващ, коронавирусыр щагъэхъужын папщIэ.
 • Абы къыдэкIуэу техникэ, Iэмэпсымэ, къагъэсэбэп материал зыбжанэр иджыри зэпэубыдащ. Махуэ къэс хэгъэхъуэн хуейщ лэжьыгъэм къыпыкIыр, щIыналъэхэм, хьэрычэтыщIэ мащIэмрэ курытымрэ я зэфIэкIыр.
 • УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэмрэ субъектхэм я унафэщIхэмрэ пщэрылъ щащIащ щытыкIэр зэпыу имыIэу къапщытэну, Iуэхум и пэ иту лэжьэну, сыт хуэдэ зыужьыкIэми хуэхьэзырыну. ГъуэлъыпIэ лейхэр зэрагъэувам къикIыркъым лэжьыгъэр зэтрагъэувыIэну, ар зэфIэкIауэ къалъытэну. IэнатIэ псори — щIыналъэ терапевтхэри, IэщIагъэлI щхьэхуэхэри, щагъэгъуэлъ, къеузыр къыщащIэ къудамэхэри, дэIэпыкъуэгъу псынщIэм и къулыкъухэри — зым хуэдэу лэжьэн хуейщ. Абы щыгъуэми гу-лъынтхуэ, онкологие, нэгъуэщI уз гъэтIылъа икIи хьэлъэ зиIэ цIыхухэм зыхуеину дэIэпыкъуныгъэхэр ягъуэтыпхъэщ.
 • ЗэIущIэм хэтхэм захуигъазэри Президентым ягу къигъэкIыжащ экономикэр, урысей унагъуэхэр, IэнатIэхэр, цIыхухэм я хэхъуэхэр хъума хъун папщIэ зэкIэлъхьэужьу икIи зэпэлъытауэ Iэмалхэр къызэрыхалъхьар, зэи къэмыхъуауэ мылъкушхуэ зэрыхухахар. «Апхуэдэ дыдэу, зэщIэкъуауэ, псынщIэу лэжьыгъэр убзыхун хуейщ ахэр пхыгъэкIыным теухуауэ. Унафэр гъэзэщIауэ къыщытлъытэнур цIыхухэм, сабий куэд щапI унагъуэхэм, медицинэ лэжьакIуэхэм хухаха мылъкур яIэрыхьэмэщ, IуэхущIапIэхэм щIэгъэкъуэныгъэр нэсу къагъэсэбэпмэщ», — къыхигъэщащ Путин Владимир.
 • БлэкIа тхьэмахуэхэм къарикIуахэм щриплъэжым, къэралым и унафэщIым гу лъаригъэтащ и чэзум зэфIагъэкIахэм я фIыгъэкIэ уз зэрыцIалэм зэрызиубгъур къызэрызэтрагъэувыIар, сымаджэхэм махуэ къэс къахэхъуэм я бжыгъэр зэпIэзэрыту къызэрынэр. АрщхьэкIэ щытыкIэр иджыри хьэлъэщ, ар и Iеягъым щхьэщыкIакъым.
 • Абы къыхэкIыу накъыгъэм и 6, 7, 8 махуэхэр мылэжьэгъуэу ягъэуващ, улахуэр зэрыщытауэ цIыхухэм къахуэнэжу. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, накъыгъэ махуэшхуэхэри хэту, дызэрыдэсыну махуэхэм накъыгъэм и 11-м пщIондэ къыпащэ.
 • А зэманым къриубыдэу федеральнэ Правительствэмрэ Роспотребнадзорымрэ, эпидемиологие щытыкIэмрэ адэкIэ зэрызиужьыну хуагъэфащэмрэ елъытауэ, ягъэхьэзырыпхъэщ накъыгъэм и 12-м щыщIэдзауэ зэпэщIэхыныгъэм пIалъэ-пIалъэкIэрэ зэкIэлъхьэужьу дыкъызэрикIыну щIыкIэр. Абы щыгъуэми субъектхэм я унафэщIхэм Iэмал яIэщ я щIыпIэхэм щыщыIэ щытыкIэм елъытауэ унафэ щхьэхуэ къыщащтэну.
 • КъищынэмыщIауэ, Президентым Правительствэм унафэ хуищIащ щIыналъэхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ ядэщIыгъуу цIыхухэмрэ экономикэмрэ адэкIи фIэкIыпIэншэу зэрыдаIыгъыну щIыкIэр яубзыхуну, дунейм иджыпсту къыщыхъухэр къэлъытауэ ди гъащIэр, цIыхухэм я лэжьыгъэмрэ хэхъуэмрэ, экономикэр зэрыщыту зэфIэгъэувэжынымкIэ лъэпкъпсо унэтIыныгъэ зэман кIэщIым къриубыдэу зэхалъхьэну.
 • ЗэIущIэм и кIэухым, Урысей Федерацэм и цIыху псоми захуигъазэу, Путин Владимир жиIащ накъыгъэ махуэшхуэхэм хьэщIапIэ, лъагъунлъагъу, зэхэс, зэхуэзэ мыIэмалыншэхэм зыпыIуадзыну.
 • ЗэпэIэщIэныгъэм дытету дэ дгъэлъэпIэнущ ТекIуэныгъэм и махуэр. Накъыгъэм и 9-м уэгум зыкъыщагъэлъэгъуэнущ авиацэм, иджырей кхъухьлъатэхэмрэ вертолётхэмрэ, пщыхьэщхьэм — къалэхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, хьэрэкIытIэхэр щаутIыпщынущ.
 • «ТекIуэныгъэ Иным теухуауэ ди мурада псори, Iэмал имыIэу зэдгъэхъулIэнущ. Дэ хуэфащэу дгъэлъэпIэнущ ТекIуэныгъэм и юбилейр, шытыкIэр зэрышынагъуэншэр хьэкъыу тпхыкIа иужькIэ. ТIууащIэу тIэтынущ, псом япэрауэ, ди ветеранхэр», — жиIащ Путиным.
 • «Иджыри зэ къыхызогъэщ: ди дежкIэ нэхъыщхьэр — цIыхухэрщ, абыхэм я гъэщIарщ. НэгъуэщI бгъэдыхьэкIэр ди цIыхубэм папщIэ къезэгъыркъым. Быдэу сощIэ, апхуэдэу йогупсыс икIи аращ зытетыр я нэхъыбэр.
 • Тхъумэнщ, дахуэсакъынщ цIыхухэм. Адрейхэр абы къыкIэлъыкIуэжынущ. Дэ псори дгъэзэкIуэжынщ, иридгъэкъужынщ, коронавирусми дытекIуэнщи, ди гур гъэтIылъауэ, псоми зэгъусэу, экономикэр къэтIэтыжынщ, зэIузэпэщыныгъэр дгъэбыдэжынщ, Iэмал имыIэу защIэдгъэкъуэнщ лэжьапIэр, хэхъуэр зыфIэкIуэдахэм, ди плIэр ящIэдгъэкъуэнщ хилъэфа IуэхущIапIэхэм, дадэIэпыкъунщ абыхэм IэнатIэхэр яхъумэфын, я лъэр аргуэру ягъэбыдэжыфын папщIэ. Къэралым и апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэхэм къахэхъуэну икIи заубгъуну зэпытщ.
 • Iэмал имыIэу гъащIэр зэфIэувэжынущ. Дэ ди къарущ ар нэхъ псынщIэу къэдгъэхъуну», — къыхигъэщащ Президентым.
 • Хьэтау Ислъам.