ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Европэм и щыгу нэхъ лъагэм щызэпеуахэр ягъэлъэпIащ

2019-02-14

 • Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгухэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэрырикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым турист IэнатIэм зегъэужьынымкIэ проектхэр Сочэ щекIуэкIыну зэхыхьэшхуэм утыку къыщрихьэнущ

2019-02-14

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 — 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-02-14

 • Мазаем и 14, махуэку
 • ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ
 • Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ
 • Компьютерхэр зэпкърызылъхьэхэм, ахэр зэтезыухуэхэм я махуэщ
 • 1848 гъэм зэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ Мексикэм Техас штатыр США-м иритащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Афэ Къантемыр къэралпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

2019-02-14

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр — UCMAS жыхуиIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-12

 • Мазаем и 12, гъубж
 • Iэ плъыжьым и дунейпсо махуэщ (сабий-зауэлIхэм я дунейпсо махуэщ). Сабийхэр зауэхэм, лъыгъажэхэм хэтын хуей зэрыхъур, залымыгъэ зехьэным ирахулIэныр мыдэным хуэгъэпсауэ 2004 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТкIийуэ я нэIэ тетщ

2019-02-12

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и унафэщI, полицэм и полковник Бэджыдэ Юрий цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр щыгъуазэ ищIащ 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жыджэрхэм я тхьэмахуэ

2019-02-12

 • Терекскэ жылагъуэм спортым щыхуащI гулъытэм хэхъуэ зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, зыхъумэжыныгъэм пыщIа нэгъуэщI министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэнухэр къыхах

2019-02-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэм и дзэ комиссариатым къыхех Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм зыхъумэжыныгъэм пыщIа нэгъуэщI министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIагъэтIысхьэн папщIэ кандидатхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ  псалъэм»  Iэ  тевдзэ

2019-02-09

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гулъытэ  хэха  хуащI

2019-02-09

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, Къэбэрдей-Балъкъэрым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ пыщIэныгъэ куэд лъандэрэ яхуиIэщ хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм. Хамэ щIыпIэхэм къикIа апхуэдэ щIалэгъуалэ мымащIэу щоджэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, ди республикэм щылажьэ нэгъуэщI еджапIэхэм. Абыхэм я щыIэкIэ-псэукIэм гулъытэ хэха хуэщIыным теухуа зэхуэс иджыблагъэ щекIуэкIащ еджапIэ нэхъыщхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыфIхэм  хабжэ

2019-02-09

 • «Лъабжьэр быдэмэ, щхьэкIэр лъэщщ» жиIэгъащ адыгэ псалъэжьым. Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ убгъэдыхьэмэ, сабий сад-хэми курыт еджапIэхэми ныбжьыщIэхэм къыщыбгъэдалъхьэ гъэсэныгъэми кърат щIэныгъэми куэдкIэ елъытащ ахэр балигъ хъу-мэ гъащIэм щаIэну ехъулIэныгъэхэр зыхуэдэнур. Аращ адэ-анэхэми мыхьэнэшхуэ щIратыр я быныр  зратыну сабий гъэсапIэхэмрэ еджапIэхэмрэ къыхэхыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-02-09

 • Мазаем и 9, щэбэт
 • Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Граждан авиацэм и махуэщ. 1923 гъэм СССР-м «Граждан авиацэмкIэ зэгухьэныгъэ къыщызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» унафэр къыщащтащ.
 • 1895 гъэм США-м щыщ Морган Уильям волейбол джэгукIэр къигупсысащ.
 • 1897 гъэм Урысей империем цIыхуу исыр япэу къыщабжащ. Абы наIуэ къызэрищIамкIэ, а зэманым ирихьэлIэу къэралым цIыху мелуани 124-рэ мин 600-рэ щыпсэурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-02-07

 • Мазаем и 7, махуэку
 • Тэтэрстан Республикэм и Гербым и махуэщ
 • Гренадэм и лъэпкъ махуэшхуэщ — щхьэхуит зэрыхъуар (1974 гъэм) егъэлъапIэ
 • 1795 гъэм Хаджибей кхъухь тедзапIэм и цIэр Одессэу зэрахъуэкIащ.
 • 1855 гъэм Курилхэмрэ Сахалинрэ зэхуэгуэшыным теухуа урыс-япон зэгурыIуэныгъэм Iэ традзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дол Маринэ и щапхъэ

2019-02-07

 • Налшык къалэ дэт поликлиникэ №3-м и дохутыр нэхъыщхьэ Дол Маринэ и гъащIэр тыхь хуищIащ цIыхум и узыншагъэр хъумэным. Зыпэрыт IэнатIэм щихь жэуаплыныгъэр нэсу зыхищIэрэ адэкIи зэрыригъэфIэкIуэным хущIэкъуу ирехьэкI абы и лэжьыгъэр. И Iуэху бгъэдыхьэкIэм щыгъуазэ ухуэхъуамэ, гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым а бзылъхугъэм и IэщIагъэр фIыуэ зэрилъагъум. Дэнэ а лъагъуныгъэр къыщежьэр жыпIэмэ, Маринэ къызыхэкIа унагъуэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Дыгъэеджэхэр» нэхъыфIу къалъытэ

2019-02-07

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ хасэм иригъэкIуэкI джэгурэш-нэгузыужь зэпеуэм и къыкIэлъыкIуэ зэхыхьэр Налшык къалэ дэт къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэхэтащ. НыбжьыщIэхэр дэзыхьэх джэгукIэр къэгъэсэбэпауэ я бзэм зегъэужьыныр, гъащIэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм хуэнабдзэгубдзаплъэу къэгъэтэджыныр, лъэпкъым къыдекIуэкI гушыIэ дахэмрэ щIэнэкIалъэмрэ утыкум щагъэлъэгъуэфу егъэсэныр зи мурад нэхъыщхьэу щыт зэпеуэм темэ хуэхъуар «Къуажэ хъыбархэр» жыхуиIэрат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха