ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэнгъуазэ пэлъытэ яхуэхъуну

2020-11-28

  • «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр 500 хъууэ, дунейм къыщытехьащ лъэпкъым и дунейм ухэзыгъэгъуазэ, 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэр. ЗэбгъэдзэкI хъу IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр зэхэзыгъэувар Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Ар къыдэгъэкIыным и жэрдэмщIакIуэщ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы  и «Адыгэ щIэнгъуазэ» институтымрэ.

  • Махуэгъэпсым къыщыгъэлъэгъуащ махуэшхуэхэр, къэхъукъащIэхэр, дунейм, Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм я цIыху цIэрыIуэхэм ятеухуа тхыгъэ кIэщI цIыкIухэр итщ, бжыгъэ гъэщIэгъуэнхэр, адыгэ тхыдэм, хабзэхэм, псалъэжьхэм, къуажэхьхэм, хъыбарыжьхэм, жыIэгъуэхэм ящыщхэр, чэнджэщхэр, адыгэ шхыныгъуэ щхьэхуэхэм я пщэфIыкIэр, нэгъуэщI щапхъэ куэди къыщыхьащ.
  • — Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэгъэпс япэу дунейм къыщытехьар  2005 гъэрщ, — дыщегъэгъуазэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. — КъыкIэлъыкIуэхэр — 2007, 2012 гъэхэм яйхэр — зэрыщыту адыгэхэм яхуэдгъэпсат, ауэ япэри, етIуанэри къызэрыдэкIар урысыбзэкIэщ. 2012, 2013 гъэхэм я махуэгъэпсхэр зытеухуар адыгэхэрти, къызэрыдэкIари ди анэдэлъхубзэрщ. Япэми, етIуанэми имытауэ, ещанэм, еплIанэм щIэ куэд хэдгъэхьат. Псалъэм папщIэ, махуэгъэпсым къыщыхьат, Москва и мызакъуэу, Налшык дыгъэр къы-щыщIэкIыр, щыкъухьэжыр, махуэм щикIыхьагъыр.
  • Етхуанэ махуэгъэпсми къыщывгъуэтынщ ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми я цIыху цIэрыIуэхэм, нэгъуэщI лъэпкъхэм къахэкIа цIыхушхуэхэм ятеухуа тхыгъэ кIэщIу 1000-м щIигъу. Апхуэдэу мыбы итщ адыгэ республикэхэм, УФ-м, дунейм зэман зэхуэмыдэхэм къыщыхъуа Iуэхугъуэхэм ятеухуа хъыбару 800, а щIыналэ-  хэм щагъэува махуэшхуэу 300-м щIигъу, бжыгъэ, щапхъэ гъэщIэгъуэну 550-рэ хуэдиз, цIыху Iущхэм жаIахэр, хамэщI къикIахэм ди лъэпкъым теухуауэ ятхахэр, нэгъуэщIхэри. Махуэгъэпсым къыщыфщIэнущ дунейм цIыхуу тетым зэрыхэхъуэ, зэрыхэщI щIыкIэр, гъавэу, хадэхэкIыу, пхъэщхьэмыщхьэу къыщрахьэлIэр; шахматымкIэ, футболымкIэ чемпионхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, политикэ IуэхущIапIэхэм ятеухуа хъыбархэр, адыгэ хабзэм щыщ куэд. КIэщIу жыпIэмэ, 2021 гъэм и махуэгъэпсыр зыIэрыхьэ псоми щIэнгъуазэ яхуэхъуну ди гугъэщ.
  • Иджырей къыдэкIыгъуэм адыгэ псоми фIыгъуэ къыфхудэкIуэну и гуапэщ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. Ар зыIэрыхьэхэм фи Iуэху еплъыкIэр къэдвгъащIэми тфIэигъуэщ,    40-78-31, 42-75-49 телефонхэмкIэ фыкъэпсалъэ хъунущ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.