ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщэу медалиплI

2020-10-15

  • Владикавказ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэ. Абы хэтащ 2003 — 2004, 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуахэр.

  • Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Ди щIалэхэщIэхэм урысейпсо зэхьэзэхуэм дыщэ медалу 4, дыжьынуи апхуэдиз, домбеякъыу 1 къыщахьащ.
  • Я хьэлъагъ елъытауэ 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуахэм я зэпеуэм щытекIуащ Бэкъей Тембулэт (кг 28-рэ), Азэмэт Руслан (кг 38-рэ), Къэжэр Ислъам (кг 57-рэ), Фанзий Тамирбэч (кг 62-рэ). Iэщын Алихъан (кг 41-рэ), Хьэтанэ Ибрэхьим (кг 44-рэ), Бузд Чэрим (кг 48-рэ) сымэ етIуанэ увыпIэхэр яубыдащ.
  • 2003 — 2004 гъэхэм къалъхуахэм я зэпеуэм и финалым щыбэнащ Жыласэ Рустамрэ (кг 55-рэ) Пекъу Абдуллыхьрэ (кг 92-рэ). АрщхьэкIэ абыхэм къыщыхагъащIэри, дыжьын медалхэмкIэ арэзы хъуащ.
  • Жыласэ Замир.