ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГушыIэхэр

2020-10-15

 • Уи бохъшэр къащтэт
 • Хъыджэбзыр и анэм йоупщI:
 • — Мамэ, таурыхъ псори «ЩыIащ-псэуащ» псалъэхэмкIэ къыщIи-дзэу ара?
 • — Хьэуэ, си хъыджэбз цIыкIу. «Си щхьэгъусэ лъапIэ, ныщхьэбэ сэ лэжьапIэм сыщымыгувэу хъунукъым», жиIэу къыщIидзэхэри яхэтщ абыхэм.

 • *   *   *
 • УэрамдэкI кIыфIым деж лIым мыцIыху гуэрым зыкъыщыхуегъазэ:
 • — Ярэби, мыбдежым хабзэхъумэхэм уащыхуэмызауэ пIэрэ?
 • — Хьэуэ. Ахэр мы щIыпIэм щызэхэзекIуэркъым, — итыжащ мыдрейм жэуап.
 • — Абы щыгъуэм уи бохъшэр къащтэт мыдэ! — жиIащ хъунщIакIуэм ткIийуэ.
 • *   *   *
 • Фэтэрым хэлъ уэзджынэр къэвууащ. Бжэр щыIуахым, къыIухьам гуапэу сэлам къарихащ:
 • — Фи махуэ фIыуэ! Сэ пианинэхэр зэтызоухуэ…
 • — Дэ апхуэдэ къедджакъым! — къыжраIэ унагъуэм щIэсхэм.
 • — Пэжщ. Сэ сыкъезыджар фэракъым, атIэ зи Iэпэхэр щIэуа фи пианинэм и макъым зи щхьэр щIезыгъэхьа фи гъунэгъухэрщ, — ящIэгубжьащ абыхэм IэпщIэлъапщIэр.
 • *   *   *
 • — Тенджыз Iуфэ телъыджэщ! Мыбдежым зыщыбгъэпскI хъуну? — зыгъэпсэхуакIуэ  къэкIуахэр дыгъэ зезыгъэууэ щысхэм йоупщI.
 • — Хъунущ, — къат мыдрейхэми жэуап.
 • — КъегъэлакIуэхэр щыIэ мыбдежым?
 • — Хьэуэ. Ахэр акулэ-хэм щошынэри, мы щIыпIэм щылэжьэн ядэркъым.