ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Си нэ джыджым къиджыкI уи пщэдейр

2020-08-11

 • Къандур Зейн и усэхэр
 • Къандур Зейн 1983 гъэм Иорданием и щыхьэр Амман къалэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIа унагъуэр Урыс-Кавказ зауэм и лъэхъэнэм Къэбэрдейм иIэпхъукIа адыгэхэм ящыщщ.
 • И адэ Къандур Ауни пащтыхь гуащэ Нур и IуэхущIапIэм щолажьэ, и анэ ЕхъулIэ Ехья ипхъу Фейруз унэгуащэщ.

 • Зейн Иордан университетыр фIы дыдэу къиухауэ, Амман и хьэщIэщышхуэм ящыщ зым щолажьэ. Ар икIи сурэтмоделщ. Щыгъын дахэхэр егъэлъагъуэ. И усэхэм и гъусэу нобэ теддзэ Къандур Зейн траха сурэтхэр «Living Well» («ГъащIэ дахэ») журналым къытехуащ. Зэрысабийрэ усэмрэ философиемрэ дахьэх. Зэрытхэр инджылызыбзэми, и усэхэм адыгэлъ ящIэтщ, адыгэ гупсысэкIэ яIэщ.
 • ЩIэдзапIэмрэ ухыгъэмрэ яку дэлъ уахътым и кIыхьагъымрэ хьэлъагъымрэ зыхуэдизым, абы и псэм и къарур зэрыпэлъэщым егупсыс усакIуэм и тхыгъэхэм нэщхъеифэ ятетми, хъуэпсапIэ дахэкIэ гъэнщIа сатырхэм гъащIэм и нэхум ухураджэ, «уи хъуэпсапIэм ущIэмыкъуфынумэ, къэбгъэщIар зыми щыщкъым» къыбжаIэ хуэдэщ.
 • Зейн и усэхэр верлибр, «усэ хужь» гъэпсыкIэм итщ, ауэ ди адыгэ усэр зэса рифмэ гъэпсыкIэм идгъэтIэсащ, пщащэм и гупсысэхэр абыкIэ нэхъ къыпхуэIуэтэну къытщыхъури.
 • Къеблагъэ
 •  
 • Сыт щыгъуэ зэмани
 • Пхыплъыф сэх-сэрейм
 • Пхыплъыфи абджынэм,
 • КъэгъэщI уи дуней.
 •  
 • Тхьэ закъуэрщ зыхулъэкIынур
 • Псэм и къарум пэлъэщыну…
 • Абыи лъэкIыну ар?
 •  
 • Уэ пхулъэкIыну ар?
 • А уи гуфIэкIэ нэпцIыр…
 • А уи псэлъэкIэ нэпцIыр…
 • ПцIы защIэу зэхэлъ дунейм
 • Плъагъу закъуэрщ уи фIэщ пщIын хуейр…
 •  
 • Абджынэ
 •  
 • Щхьэгъубжэм къыпхедзыр нэху
 • Махуэ къэс, имыщIэу псэху.
 • Къыпхедзри, гъуабжэгъуэщу
 • Хошыпсыхьыж псэм и жэщым…
 •  
 • Къеблагъэ мы си псэ махэр
 • Зыхэт кIыфIыгъэм и лъахэм:
 • Си гъуэгур къыздэбгуэшыну
 • Си махуэр къыздэбгъэщIыну…
 •  
 • Псэр зыгъэхуабэ бзийр
 • ТекIуэну нэхум и бзийм?
 • Е уафэм трищIэ бжьыгъэм
 • ИгъэункIыфIыну дыгъэр?..
 •  
 • Дыгъэр зыубыд абджыпсыр
 • Къути, къэутIыпщ мы си псэр.
 • Уи псэм и псэхур мэIуху
 • Зыхъумэр пкъутамэ, нэху
 • Къуитыжыфынукъым дыгъэм.
 • Ар икъутэну лIыгъэ
 • КъызыкъуэкIынур хэт?!
 • ЦIыхур зэм-зэм мэгуфIэ,
 • ЦIыхур зэм-зэм нэщхъейщ.
 • Зэми зауэм и мафIэм
 • Храгъэсхьэж дунейр…
 •  
 • ЩIыбкIэ еIэжа псэр
 • Дыгъуасэр аращ щыпсэур…
 • КхъыIэ, къызжеIэ плъэкIыну
 • НэгъуэщI зыгуэр ухъуну.
 • Си дыгъэ бзийм и нэхум
 • Си гъуэгур къысхуигъэнэхуу,
 • Си лъагъуэр къэзгъуэтыжыну
 • КъыздэIэпыкъу, плъэкIынум.
 • ЗэхэмыкIыжу си жьэгур,
 • Къэзгъэгъуэтыж си гъуэгур.
 •  
 • Псэхугъуэр гъэру игъащIэм
 • Щаубыдыфакъым гу лъащIэм.
 • Псэм игъэпщкIуа гъэпцIагъэр
 • Сыт щыгъуи къэнэнущ щэхуу.
 • Къеблагъэ, кхъыIэ, къеблагъэ,
 • Сэ сыпежьэнущ нэхум…
 •  
 • Гурылъ
 •  
 • Псы уэру гупсысэр йожэх,
 • Йожэхыр, имыIэу кIэух…
 • «ФIэкIыпIэ гуэри имыIэ
 • Уи натIэм илъым»
 • ЩIыжаIэр аракъэ?..
 • Згъуэткъым тепыIэ…
 • Куэдрэ си жагъуэ къащIми,
 • Пагагъэм дэчых имыщIэ…
 •  
 • ЛъапIэIуэщ нобэ гурылъыр
 • Гу лъащIэм щысхъумэжыну…
 • МащIэIуэщ гъуэгуу спэщылъыр —
 • Зызгъазэу сыщIэпхъуэжыну…
 •  
 • ЩIалэгъуэм къызих гъэпцIагъэм
 • Сегъэлъагъуж си делагъэр.
 • Сегъэлъагъужри, нэгъуэщIу
 • Соплъыжыр си дуней гъащIэм.
 •  
 • Аргуэру акъылыншагъэм
 • Ирихужьауэ, гугъэм
 • Къелыхъуэ телъыджэ гуэрхэр…
 • Зэи къэмыхъуа гуэрхэр:
 • Псэм гупсэхугъуэ щIиIэн,
 • ХъуэпсапIэр нахуапIэ щыхъун…
 •  
 • Ажалыр — гъащIэ лъагапIэщ, —
 • Псэр зыщыхуну щыхупIэм
 • ДыхуокIуэр дыкъэмыувыIэу…
 • Нэщхъеирилэ лъэужьу
 • Гъуэгум къытеднэр, пщэдджыжьым
 • ЗэщIепхъэнкIэж жьы щIыIэм.
 •  
 • Дыхуейкъым нэпс
 •  
 • Гъэр ищIамэ си гур нэпсеягъэм,
 • Си гурыщIэм къэукъубейуэ щIедзэ.
 • СхулъэгъэIэсыжкъым си Iэр гугъэм,
 • Зэрыхуейуэ сехьыр гъащIэ псыдзэм.
 •  
 • Ар хэкIыпIэ? —
 • Укъыхагъэзыхьу,
 • УпхыкIыжмэ къэбгъэщIыж бэлыхьым…
 • Дуней узытетым зыщыбгъэпщкIуу,
 • Уэ бдзыжа уи жьауэм зыщIэбгъапщкIуэм…
 •  
 • Си акъыл икIам гухэщIым и бжэ
 • ЗэIуихам сищIащи хьэжэпхъажэ,
 • Си гуфIакIэм нэпсыр къыфIыщIэжу,
 • ГукъэкIыжхэм иретхьэщIыкIыжыр.
 •  
 • Мурад щыгур лъагэщ икIи жыжьэщ.
 • Си нэ джыджым къиджыкI уи пщэдейр.
 • Си нэм жиIэ гъуэгум тету ежьи,
 • НасыпыфIэу уехыжынщ дунейм.
 •  
 • Къытпэщылъщ а гъуэгур уэри сэри…
 • Нэпси щIумыгъэкI… Сыгъынкъым сэри.
 •  
 • Ар пэж?
 •  
 • Ар пэж? — Дунейм ехыжахэм я псэхэр
 • Къэпсэужрэ, зыми имыщIэу,
 • Сабий нэ кугъуэхэм я лъащIэр
 • ЗыгъэпщкIупIэ ящIыжрэ, псэухэу?
 •  
 • Мы ди гъащIэ гъэпцIагъэ дыджым
 • Си щхьэфэцыр къысфIегъэтэджыр,
 • Лъынтхуэ къэскIэ, сызэщIикъузэу,
 • КъысфIыхохьэ шынагъэ узыр…
 •  
 • А гупсысэм и нэщхъеягъуэр
 • Си Iэпкълъэпкъым хыхьащ техьэгъуэу…
 • Зэщхьэщимыхуу си акъылыр,
 • СогъэщIагъуэ сыкъызэрелыр…
 •  
 • КхъыIэ, сынишыж мы гъэрыпIэм,
 • Мы си гъащIэм и шыгъушыпсыпIэм
 • Сыхэшыж… Иджыри кIасэкъым…
 • Уехыжыну дунейм — пасэкъым.
 • Щхьэхуимытмэ, гур пхуэмыушэ —
 • Сэ сожьэжыр, фыщыт узыншэу…
 •  
 • Псалъэ щэхухэр
 •  
 • Псалъэ щэхухэм я рифмэ Iущащэхэм
 • Гум и щэхухэр яхуэхъумэнкъым.
 • ГугъапIэ гуэри зимыIэж пщащэхэм
 • Я макъ щэхухэр нэжэгужэнкъым.
 • Хэт ар зи лажьэр?
 • ГугъапIэм и нэхухэр
 • Дзыхь къытхуимыщIу зэщIикъуэжынущ,
 • Игъэкъуэншэжурэ сыткIи цIыхухэр,
 • Къырыщхьэ тхъуахэм щхьэдэхыжынущ.
 • Къуршыщхьэ тхъуахэм я мыл нэ щIыIэхэм
 • УахуемыплъэкIыт, — ахэр плъэгъуакIэщ.
 • Рифмэ щэхухэм гу щIыIэ-псэ щIыIэкIэ
 • СаукIынущ, якъутэу мыл дзакIэр…
 • Къыщхьэдэхынурэ къуршым зы благъуэ,
 • Къытегъуэлъхьэнущ шынагъуэу лъагъуэм…
 • Ауэ… умышынэ,
 • Пшэ хужьыр — плъагъурэ?
 • Ар хуэм-хуэмурэ уэ къыпхуоIэгъуэ…
 • ТеувапIэ хьэзырщ мо къуршыр —
 • Пшэ хужьым шэси…
 • Уихьынущ хьэршым…
 •  
 • ГурыщIэ
 • зэIумыбзхэр
 •  
 • Хэгъэгу жыжьэ…
 • Уафэгум щIэуэ
 • Чэщанэжьхэр щIахъумэр пшагъуэм.
 • КIэлындор кIыфIым и бжэ хужьхэр
 • Пасэрей псэхэм зэзэмызэ
 • Хуэм дыдэу къащIри дамэдазэ,
 • Къыхукъуоплъыжыр дунеижьым.
 • ЕгъэпщкIур бжэм си пащтыхьыкъуэр,
 • Си щауэр — хьэлъэ дыдэу щатэу,
 • Нэщхъейуэ, гуи къыслъимытэу…
 • Ар къэзгъэнэнукъым и закъуэу.
 •  
 • Си нэкъыфIэщIи си нахуапIи
 • Гухэлъым хузэхэмыхужу,
 • Къелъыхъуэри зы къуэгъэнапIэ,
 • Гурылъым зыщегъэпщкIур пэжым.
 •  
 • А пэжым сыIэщIэкIыфыну?
 • Сэ сыкъэрабгъэщ… сыщIопхъуэжыр…
 • Гува-щIэхами, сощIэр, пэжыр
 • Зэгуэрым къыслъэщIыхьэжынущ…
 • Къоуэжыр сигу къызгурымыIуэр,
 • КъызгурыIуэжмэ — хуейщ хэдэни —
 • ХъуэпсапIэм къыжьэдэскъуэу шхуэIур
 • Си гухэлъ щэхум къысхуидэну?..
 •  
 • СутIыпщыжмэ хъуэпсапIэр,
 • Къысхуэмынэжу зы гугъапIэ…
 • Тэмакъым псалъэр схуемыгъэхыу…
 • Апхуэдэу Тхьэм нэлат зэрихыр?..
 • Сэ а нэлатым сыкъелыну
 • Си фIэщи хъужыркъым, итIани
 • Зыгуэрым сыкъыгурыIуауэ
 • СылIэжмэ, сщIынукъым гукъанэ.
 •  
 • Зиусхьэн
 •  
 • СынолъэIу, зиусхьэн, къысхуэгъэгъу…
 • Сабий цIыкIум хуэдэу уобауэр…
 • ЗыкъысхуэщIыт зы мащIэу гъунэгъу…
 • УокIэзызри уи фэр пыкIауэ…
 • Утегушхуэу гъунэгъу зыкъэпщIым,
 • КъыпхуэщIэнкIэ хъунщ уи гум щыщIэр.
 • Уимыгугъэ делэ сыхъуауэ,
 • Ауэ, пщIэркъэ, апхуэди къохъур.
 • Си нэр нэхэм щIэбжьэхъуауэ,
 • ГъащIэу пIэрэ кIэншэу къалъыхъуэр?
 • ИумыхьэкIыу уи нитIыр, къаплъэт,
 • Къаплъи, пцIыуэ жыIэт бжесIэнур…
 • А уи плъэкIэр къызгурыIуэну…
 • Уэстыфынукъым зыри псалъэ,
 • Ауэ…
 • СынодэIуэнщ сыт щыгъуи…
 • Умыдзыхэу зыкъэщIыт гъунэгъу,
 • ДыгъэтIыси, си гъащIэм и гугъу
 • ТIэкIу дыгъэщIыт —
 • Уи гур зэрыгъур
 • ЗыхызощIэ
 • Уи дзыхь къызэгъэз.
 • Е, плъэкIынум,
 • Си дзыхь зэзгъэгъэз.
 • Сыт, къызжеIэт, си нэм щIэплъагъуэр?..
 • Сэ щыслъагъур а уи нэм щIалэгъуэщ…
 • Ауэ зыри мыгурыIуэгъуэу…
 • Уэ си нитIыр уи гум ирохьыр.
 • Си Iэпкълъэпкъри, си хьэл-щэнри,
 • Си гуфIэкIэри хэт уи пщIыхьым?..
 • ЖыIэт, пэжыр сыхуейщ къэсщIэну…
 • КъыумыгъэпцIэжыт зэи уи псэр…
 • ТIэкIу нэхъыфI укъэхъуа? Зэтелъхьи
 • Уи нэ фIыцIэхэр, уи гупсысэр
 • Гъэкъэбзэжыт — аращ нэхъыщхьэр…
 • Гукъыдэжыр пхуэсIуэтэжыну
 • СхулъэкIынущ, уи нэпс пIэпыхур
 • Зэи зыми имылъагъуну
 • ЗгъэпщкIуфынущ — дызэдищэхуу.
 • ХуумыщIыжу гукъанэ уи псэм,
 • Къызбгъэдыхьи, лъэщIыж уи нэпсыр.
 •  
 • ЗэзыдзэкIар Уэрэзей Афликщ.