ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Беларусым къыщыхэжаныкIа Налшык щыщ  полицей

2020-02-11

  • Минск къалэм дэт «Атлетикэ псынщIэмкIэ олимп зыгъэсэныгъэм и республикэ центр» IуэхущIапIэм и манежым щекIуэкIащ атлетикэ псынщIэм и ветеранхэу илъэс 35-м щхьэдэхахэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуа Беларусь Республикэм и 8-нэ чемпионат зэIуха. Зэхьэзэхуэм хэтащ къэрал 13-м я спортсмен  500-м щIигъу.

  • Урысейм и гупым хэту екIуу зыкъигъэлъэгъуащ ди лъахэгъу, Урысей        МВД-м  и управленэу Налшык къалэм щыIэм и плъыр частым и лэжьакIуэ, полицэм и капитан Селяев Артур. Абы дыщэ меда-лыр къыщихьащ щэнейрэ лъэным. Атлетикэ псынщIэм нэхъ удэзыхьэх и теплъэгъуэм — метр 60 къэжыным, ещанэ щыхъуащ. Зы меданкIэ ди спортсменым япэ ищащ Литвам щыщ щIалэр.
  • Артур къыхигъэщащ зэхьэзэхуэм зыщыхуагъэ-хьэзырым лэжьыгъэшхуэ къызэрыдрагъэкIуэкIар икIи фIыщIэ яхуищIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Садыков Сергейрэ Ипатов Александррэ.
  • — Ди лэжьэгъум до-хъуэхъу и текIуэныгъэхэмкIэ, адэкIи лъагапIэщIэхэр зыIэригъэхьэмэ ди гуапэщ! — жаIэ полицейхэм.
  • Зыгъэхьэзырар  Бахъсэн   Ланэщ.