ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГуфIэгъуэ  пшыхь

2019-09-24

  • Адыгэхэм я махуэм хуагъэхьэзыра пшыхь нэхъыщхьэр фокIадэм и 19-м Музыкэ театрым щекIуэкIащ. ПэIущIэ пэшым хьэщIэхэр къыщрагъэблагъэрт нэхъ цIыкIу дыдэхэр зыхэт къэфакIуэ ансамблхэмрэ пшынауэ цIэрыIуэ Къуэдз Iэбубэчыр и гъэсэн щIалэхэмрэ.

  • Сэхъурокъуэ Хьэутий

  • ДэрэжэгъуэкIэ гъэнщIа пшыхьыр ирагъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ КъБР-м и ТВ-м и лэжьакIуэ Аттаев Азноррэ.
  • Пшыхьым къекIуэлIат КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, министерствэхэм, нэгъуэщI къэрал IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зэхуэсым хэтыну Тыркум, Иорданием, Сирием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм, КъШР-м, Адыгейм, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием къикIа хьэщIэ лъапIэхэр.
  • ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий къызэхуэса псоми ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ икIи Хасэшхуэм къыхилъхьауэ мы гъэм илъэс етхуанэ хъуауэ Адыгэхэм я махуэр зэрагъэлъапIэр и псалъэм къыхигъэщащ.
  • Концертыр «Хъуромэ» теплъэгъуэмкIэ къызэIуихащ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым. Пшыхьым къекIуэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэу Тхьэгъэлэдж Светланэ, Хьэкъул Оксанэ, ЦокIыл Азэмэт, «Бзэрабзэ», «Тэрч къэзакъхэр» уэрэджыIакIуэ гупхэм, «Шагъдий», «Нал цIыкIу», «Шэрджэс» къэфакIуэ ансамблхэм.
  • Дохъушокъуэ Синэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.