ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Авто-мото-туризмэм зрагъэужь

2019-08-17

  • Къэбэрдей-Балъкъэрыр шыщхьэуIум и 16-м авто-мото-туризмэм и курыкупсэ хъуащ. А Iуэхум дихьэх щIалэгъуалэхэми нэхъыжьхэми я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр къэплъытэмэ, абы этнотуризмэмкIэ мыхьэнэ иIэщ.

  • Налшык Абхъазым и утыкум сыхьэт 16-м мы гъэм ещанэу къыщызэIуахащ «Седьмая скорость» фестивалыр. Абы хэтахэмрэ и хьэщIэхэмрэ туризмэм и IэщIагъэлIхэм яIущIащ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и авто-мотоклубхэм, республикэм и машинэ нэхъ дахэхэм, теплъэ щIэщыгъуэ зиIэхэм, турист IуэхущIапIэхэм зыхагъэгъуэзащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я пщIантIэхэр, я шхыныгъуэ лIэужьыгъуэхэмрэ абыхэм я IэфIагъымрэ, IуэхущIапIэхэм къыщIагъэкI продукцэхэмрэ хьэпшыпхэмрэ я выставкэр щIэщыгъуэ ящыхъуащ. ЗэIущIэм утыку къыщрахьащ сурэттех Къущхьэбий Лалинэрэ абы и лэжьэгъухэмрэ я сурэт гъэщIэгъуэнхэр. Абы кърихьэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ икIи ар ягъэдэхащ ди-джей цIэрыIуэхэм, лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэ, къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ «IsAria», «Хатти», «5642» гупхэм, нэгъуэщIхэми.
  • ЗэIущIэр къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ «Росмолодежь» зэгухьэныгъэм, ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ IуэхущIапIэр, Къэрал Думэм физкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и Эксперт советым Урысейм автотуризмэм зыщегъэужьынымкIэ и лэжьакIуэ гупыр, АвтотуризмэмкIэ лъэпкъпсо зэгухьэныгъэр, КъБР-м и къэрал властым и органхэр и дэIэпыкъуэгъуу.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыщхэмрэ къадэкIуэу зэныбжьэгъугъэ фестивалым хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм къикIа хьэщIэхэр. Абы и программэм хыхьэу къызэрагъэпэща зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэм къыхэжаныкIахэр саугъэтхэмкIэ ягъэпэжащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.