ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сэхъурокъуэ Хьэутий ЩIыхь орденыр къыхуагъэфащэ

2019-08-17

  • Къэралым и къалащхьэм къикIыу иджыблагъэ хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ зыщIидза указым ипкъ иткIэ ЩIыхь орденыр къратащ «Урысейм Мэкъумэш кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къулыкъущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр референтнэ центр» IуэхущIапIэм и унафэщI Сэхъурокъуэ Хьэутий Хьэзрит и къуэм. И къалэнхэр нэгъэсауэ зэригъэзащIэм, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым, илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылэжьам къыпэкIуащ апхуэдэ пщIэ лъагэр.

  • Ди республикэм и мызакъуэу, УФ-м и щIыпIэ куэдми, хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ адыгэлI щыпкъэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм дохъуэхъу къэрал гулъытэ лъагэ къызэрыхуащIамкIэ икIи ди гуапэщ и узыншагъэр мыкIуэщIу, и ехъулIэныгъэхэм хигъахъуэ зэпыту, бэм я гъуазэу лъэпкъым иджыри илъэс куэдкIэ хуэлэжьэну.
  • ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэр,
  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэр,
  • «Адыгэ псалъэ» газетым,
  • «Iуащхьэмахуэ» журналым я лэжьакIуэхэр.