ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ

2019-08-14

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, йофIакIуэ хэкурысхэмрэ хамэ щIыналъэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ дяку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр. Абы и щыхьэтщ ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэр илъэс зыбжанэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэпсэхуакIуэ къызэрыкIуэр.

 • Министр КIурашын Андзор и псалъэ.

  Тыркум, Израилым, Ставрополь крайм и Курской районым, Осетие Ищхъэрэ — Аланием и Мэздэгу районым щыпсэу ныбжьыщIи 100-м нэсым тхьэмахуитIым щIигъукIэ зыщагъэпсэхуащ, я нэгу зыщрагъэужьащ Налшык щыIэ «Долинск» турбазэм (унафэщIыр Ацкъан Iэниуарщ).

 • Iуэху щхьэпэр къызэригъэпэщащ КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм. Абы и мурад нэхъыщхьэр ди лъэпкъэгъу сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэнырщ, я нэгу зегъэужьынырщ, лъэпкъ хабзэм, щэнхабзэм хэгъэгъуэзэнырщ, анэдэлъхубзэр щытепщэ адэжь щIыналъэм гу щегъэхуэнырщ. Апхуэдэу гъэбыда мэхъу нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм яхудиIэ пыщIэныгъэхэр.
 • Турбазэм зэрыщыпсэуа зэманым къриубыдэу ныбжьыщIэхэм ди щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэм зыщрагъэплъыхьащ, щэнхабзэ, егъэджэныгъэ зэхыхьэхэр къыхузэрагъэпэщащ, республикэм ис лъэпкъхэм я IуэрыIуатэм, тхыдэм хагъэгъуэзащ. Ахэр хэтащ Абхъазым и утым бэрэжьей пщыхьэщхьэхэм щрагъэкIуэкI адыгэ джэгум, Сэралъп Мадинэ и Арт-Центрым щыIащ, Iуащхьэмахуэ лъапэ, Гуэл ЩхъуантIэхэм, Шэджэм псыкъелъэхэм я нэгу зыщрагъэужьащ, къалэ паркым зыщагъэпсэхуащ, цIыху цIэрыIуэхэм яхуэзащ.
 • Апхуэдэ Iуэхугъуэ хьэлэмэтхэмкIэ, гъэщIэгъуэнхэмкIэ гъэнщIауэ махуэхэр ирахьэкIащ ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэм. Зэманыр къэсри, мэрем кIуам лагерыр зэхуащIыжащ, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту. Сабийхэм хузэхаша пшыхьым абыхэм къахуеблэгъат Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIы- цIэ Мухьэмэд, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэным-рэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Андзор сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • — Ди ныбжьэгъу цIыкIухэ! Ди хьэщIэ лъапIэхэ! Хуабжьу ди гуапэщ фэ адэжь щIыналъэм фыкъакIуэу абы фи лъэр зэрыщытевгъэувар, — къыхигъэщащ ХьэфIыцIэм и къэпсэлъэныгъэм. — ТхьэмахуитIкIэ фыщыхьэщIа лъахэращ дэ псоми ди анэр, мыбы щызэхэфха адыгэбзэращ псоми ди анэбзэр. Шэч хэлъкъым, фэ фигу ихунукъым мы щIыналъэ дахэм щывгъэкIуа махуэ купщIафIэхэр. Сынывохъуэхъу гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ къывэзыта а лъэхъэнэ кIэщIым хуэдэ зэман куэд фи гъащIэм хэтыну. ФыкъакIуэ, фыкъытхуеблагъэ дяпэкIи. Кавказым, адэжь хэкум я бжэхэр фэр папщIэ дапщэщи зэIухащ.
 • Гуапэу сабийхэм захуигъэза нэужь, ХьэфIыцIэм абыхэм фэеплъ тыгъэхэр яритащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу. Апхуэдэхэт, къапщтэмэ, ныбжьыщIэхэр хуабжьу зыщыгуфIыкIа адыгэ махуэгъэпсхэр, журналхэр, тхылъхэр, альбомхэр, адыгэлI хахуэ Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ япэу зэрыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ къыдагъэкIа медалхэр, нэгъуэщIхэри.
 • НыбжьыщIэхэм псалъэ дахэкIэ захуэзыгъэзахэм ящыщщ КIурашын Андзори. Абы зэрыжиIамкIэ, нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм хуаIэ пыщIэныгъэм зрагъэубгъун папщIэ, республикэм и унафэщIхэм лэжьыгъэшхуэ зэфIах, щIыналъэхэм я зэхущытыкIэхэр ирагъэфIэкIуэну хущIокъу. Апхуэдэуи къыхигъэщащ хьэщIэр зи щIасэ ди щIыпIэм ижь-ижьыж лъандэрэ хабзэ дахэхэр зэрыщызекIуэр, ахэр нэрылъагъу сабийхэм ящыхъуауэ къызэрилъытэри.
 • ГуфIэгъуэ пшыхьым къыщыпсэлъащ Тыркум, Израилым, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием къикIа гупхэм я пашэхэр. Абыхэм фIыщIэ ин хуащIащ къезыгъэблэгъа республикэ унафэщIхэми, турбазэм и лэжьакIуэхэми, гулъытэ къахуэзыщIа нэгъуэщI IуэхущIапIэхэми, цIыху щхьэхуэхэми, гурэ псэкIэ къазэрыбгъэдэтам папщIэ, я нэгу зрагъэужьыну, загъэпсэхуну, гукъинэж зэхуэсхэм хэтыну Iэмал къызэрыратам папщIэ.
 • Зэхуэсыр ирагъэкIуэкIащ ди республикэм и артист цIэрыIуэхэу КIэхумахуэ ФатIимэрэ Аттаев Азноррэ. Абы лъэпкъ уэрэд дахэхэмрэ пшыналъэхэмрэ щагъэIуащ Хьэкъул Оксанэ, Шал Хъусен, гъуазджэм и нэгъуэщI лэжьакIуэ пажэхэм.
 • Фэеплъ сурэтхэр зытрагъэха нэужь, адыгэ джэгу дахэкIэ пшыхьыр зэхуащIыжащ.
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.