ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Баксанский вестник» газетыр илъэс 80 зэрырикъур ягъэлъапIэ

2019-08-08

 • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пэшышхуэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Баксанский вестник» газетым и япэ номерыр къызэрыдэкIрэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ.

 • Газетым и цIэр мызэ-мытIэу ихъуэжащ: «Большевистский путь», «Свет коммунизма» цIэхэр иIэу къыдэкIащ япэщIыкIэ. Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ, Шэджэм, Дзэлыкъуэ щIыналъэхэм хыхьэу Бахъсэн щIыналъэ колхоз-совхоз управленэ къызэрагъэпэща нэужь, газетыр, «Коммунист» фIащри, КПСС-м и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомымрэ КъБАССР-м и Министрхэм я Советымрэ егъэщIылIа а управленэм и органу къыдэкIыу хуежьащ. 1991 гъэм газетым иджыпсту зэрихьэ «Баксанский вестник» цIэр игъуэтащ.
 • ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIащ редакцэм и лэжьакIуэхэр, абы штатым хэмыт и корреспондентхэр, зи гъащIэ псор район газетым быдэу пыщIауэ къекIуэкIахэр.
 • Зи юбилейр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуну къахуеблэгъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, Бахъсэн щIыналъэм и прокурор Башорэ Аслъэн, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаваевэ Разият, республикэ, район, къалэ газетхэм я редакторхэр, къуажэ унафэщIхэр, районым ит IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр.
 • Къызэхуэсахэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Балъкъыз Артур. ХъыбарегъащIэ IэнатIэм епха технологиехэм уалъэщIэмыхьэным хуэдизу зыщаужь мы лъэхъэнэм район газетым хузэфIэкIащ зэманым дэбакъуэу и лэжьыгъэр къызэригъэпэщын, и щIэджыкIакIуэхэр нэхъ зыщIэупщIэхэм япэджэжын, жиIащ Балъкъызым.
 • Къумахуэ Мухьэдин зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэм защыхуигъазэм къыхигъэщащ газетым и лэжьакIуэ гупыр я къалэнхэм фIы дыдэу зэрехъулIэр. «Нобэ газетыр зыщIхэр творческэ жыхуэтIэ цIыху гумызагъэхэщ, зи IэщIагъэм хуэIэзэхэщ. Зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъу, ехъулIэныгъэщIэхэм хуэпабгъэ, Iуэхум творческэу бгъэдыхьэ гупым адэкIи газетыфI къызэрыдэвгъэкIынум шэч къытесхьэркъым», — жиIащ абы.
 • ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIхэр къызэхуэсахэм яхутепсэлъыхьащ газетым къикIуа гъуэгуанэ кIыхьым щыщ напэкIуэцIхэм, щIыналъэмрэ абы щыпсэухэмрэ хьэлэлу яхуэлэжьахэр ягу къагъэкIыжащ, газетым къыщекIуэкI хабзэ дахэхэм я гугъу ящIащ. А хабзэ дахэхэм нобэ пащэу я IэнатIэм пэрытщ газетым и редактор нэхъыщхьэ Доткъул Сэфарбий зи пашэ лэжьакIуэ гупыр.
 • Хьэлэлу зэрылажьэм, я IэщIагъэм фIыуэ зэрыхащIыкIым папщIэ газетым и лэжьакIуэхэр ягъэпэжащ КъБР-м и Правительствэм, республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, щIыналъэ администрацэм, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм я щIыхь тхылъхэмкIэ, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я дамыгъэхэмкIэ.
 • ГуфIэгъуэ пшыхьыр ягъэдэхащ щIыналъэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ пажэхэм.
 • УЛЫМБАЩ Лерэ,
 • Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм
 • и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.