ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъым и напэ анэдэлъхубзэ

2019-04-23

  • КъыдэкIуэтей щIэблэм я анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэлъагъуным хуэунэтIауэ ди щIыналъэм лэжьыгъэ ин щокIуэкI. Шэч хэмылъу, абы и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыуэ къагуроIуэ къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэр цIыхухэм ямыщIэмэ, анэдэлъхубзэр яIурымылъмэ, нобэмрэ пщэдеймрэ я зэпыщIэныгъэр зэрызэпычынур.

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыхилъхьэу «Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и напэщ» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ иригъэкIуа Iуэхур адыгэр щыпсэу щIыпIэ псоми бзэр щыхъумэным, ар щIэблэм яIурылъу къэгъэтэджыным хуэунэтIащ. Абы къыхашэр сабийхэм я закъуэкъым, атIэ адэ-анэхэри нэхъыжьхэри жэуаплыныгъэ пылъу а лэжьыгъэм хэтыным къыхураджэ.
  • А проектым ипкъ иткIэ «Бзэр тхъумэфмэ, лъэпкъри хъума хъунущ» фIэщыгъэр иIэу къызэрагъэпэща «стIол хъурейм» КъБР-м, АР-м, КъШР-м, Краснодар, Ставрополь щIыналъэхэм, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм и къэралыгъуэхэм я лIыкIуэхэр хэтащ.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ зыужьыныгъэ ин зыгъуэта дунейм лъэпкъ мыинхэм зэрызыщахъумэжыну Iэмалхэм, адыгэм и щэнхабзэ къулейр хэIущIыIу зэращIыпхъэм, щIэблэр хабзэм тету зэрыппIыну хэкIыпIэхэм, анэдэлъхубзэр хъумэным, егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ягъэзащIэ къалэнхэм, нэгъуэщIхэми.
  • Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэу ди республикэм щеджэхэри къызэрагъэпэщ дауэдапщэхэм жыджэру къыхыхьащ.
  • Проектым и кIэух Iыхьэм ди республикэм и щIыналъэ куэдым къикIа лIыкIуэхэр хэтащ. Абыхэм къызэрагъэпэщат уэрэдрэ макъамэкIэ зэхэухуэна программэ гъэщIэгъуэн.
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий къыщыпсалъэм къыхигъэщащ анэдэлъхубзэр хъумэным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
  • НыбжьыщIэхэм адыгэ щэнхабзэм, IуэрыIуатэм зэрыхащIыкIыр, творческэ зэфIэкI зэраIэр щагъэлъэгъуащ проектым.
  • Зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэмрэ пашэныгъэр щызыубыдахэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ фэеплъ саугъэтхэмкIэ яхуэупсащ.
  • Инэрокъуэ Данэ.