ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ фащэр  егъэлъапIэ

2018-11-27

  • «Лидеры отрасли» журналым и 5-нэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ Урысейм къыщыдэкI, Высоцкая Заремэ зи редактор нэхъыщхьэ а журналым къалэн зыщещIыж политикэм, медицинэм, гъэсэныгъэ-егъэджэныгъэм, ухуэныгъэм, мэкъумэшым, экономикэм къыщыхэжаныкIа, щIыналъэр ефIэкIуэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху пэрытхэр дигъэцIыхуну.

  • «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблым и сурэтыр зи жинтым тет журнал щIэращIэр нэхъри гурыхь тщещI абы и щIыIум тет псалъэ шэрыуэхэу урыс дзэзешэ цIэрыIуэ Потёмкин Павел къыщIэнам. «Къэбэрдей адыгэхэм сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэ ятезыххэр лъэпкъищэм нэблэгъэнщ, — жеIэ Потёмкиным, — я щэн къудеймкIэ мыхъуу, я дуней тетыкIэкIи, я зыхуэпэкIэкIи».
  • Урыс дзэзешэм зи гугъу ищI зыхуэпэкIэм, псом хуэмыдэу — адыгэ цейм — напэкIуэцI зыбжанэ триухуащ журнал гъэщIэгъуэным. «Лъэпкъ фащэр щыгъын къудейуэ щыткъым ар зезыхьэхэм я дежкIэ, — дыкъыщоджэ а тхыгъэм. — Ар зыми хэмыгъуэщэн хьэпшыпщ, лъэпкъым зэригъэпэща щэнхабзэм и тхыдэщ, ар къызрикIуа тхыдэ гъуэгуанэм и лъагапIэщ, лъэпкъыр хабзэм зэрыхуэпэжымрэ нобэрей дунейм зэрекIумрэ я нэщэнэщ».
  • Зи тиражыр мин 30 хъу журналым къыдегъэцIыху Налшык щылажьэ «ЕхъулIэныгъэ» («Успех») егъэджэныгъэ IуэхущIапIэм и унафэщI Iэпекъуэ Жаннэ. «Дэ пщэрылъ зыщыдощIыж, — топсэлъыхь Жаннэ и лэжьыгъэм, — дэнэкIэ зигъазэми, гъуэгу зэзыгъэгъуэтыфын, сыт и лъэныкъуэкIи зызыужьа цIыху дгъэсэну».
  • ЧЭРИМ Марианнэ.