ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ  зихъуэжыфынущ  щытыкIэм

2018-11-07

 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мэхъэчкъалэ. «Динамо» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Смирнов (Кисловодск), Бочков (Сочэ), Егоров (Дон Iус Ростов).
 • «Легион Динамо»: Магомедов А., Ибрагимов, Гафаров, Омаров (Шалбузов, 57), Удунян (Зайцев, 90), Богатырёв, Акаев (Муртазалиев, 82), Фатуллаев, Газимагомедов, Талибов (Магомедов М., 77), Магомедов Р.
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев (Тебэрды, 77), Ольмезов, Белоусов, КIэдыкIуей, Машэжь (Талабкэ, 80),Салахетдинов (Дэхъу, 88), Iэпщацэ, Михайлов (Ашу, 63), Мэшыкъуэ И., Бажэ (Хьэгъур, 78).
 • Хамэ щIыпIэм щыIэу «Спартак-Налшыкым» мы гъэм иужьу иригъэкIуэкIыну зэIущIэр Мэхъэчкъалэ къыщыпэщылът. Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъ «Урожай»-р тхьэмахуэ ипэкIэ Краснодар къызэрыщызэтрагъэувыIам (1:1) «Легион Динамо»-м и футболистхэм гушхуэныгъэ ин къаритат икIи къадэщIхэр иджы- ри ягъэгуфIэну щIэхъуэпсырт. Псом хуэмыдэу, ар мы гъэм иужьу я стадионым зэрыщрагъэкIуэкIыр къэплъытэмэ. КъищынэмыщIауэ, «Спартак-Налшыкыр» хагъэщIамэ, мэхъэчкъалэдэсхэм зы увыпIэкIэ заIэтынут, ди щIалэхэр кърагъэкIуэтэхынурэ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щызэхэт зэпеуэм и япэ къекIуэкIыгъуэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Дагъыстэнымрэ я командэхэр щызэрытемыгъэкIуауэ Налшык щызэбгъэдэкIыжат. Абы щыгъуэм, лъэныкъуэхэр топ зырызкIэ зэхъуэжат. Иджы бжыгъэр къызэIуамыхауэ зэбгъэдэкIыжащ.
 • Топ дагъэкIыну яхузэфIэмыкIами, командэхэм зэIущIэр жыджэру ирагъэкIуэкIащ. Хэгъэрейхэм зэрахабзэу, «Легион Динамо»-р занщIэу ипэкIэ кIуэтащ. АрщхьэкIэ «Спартак-Налшыкри» хуэмыхутэкъым: пэщIэдзэ ебгъэрыкIуэныгъэхэр къызэтригъэувыIэри, абыи и хьэрхуэрэгъур игъэпIейтей хъуащ.
 • Мэхъэчкъалэдэсхэр мызэ-мытIэу пэгъунэгъуащ бжыгъэр къызэIуахыным. А дакъикъэхэм Iэзагъ лъагэ къигъэлъэгъуащ ди гъуащхьэтет Щоджэн Борис. Аращ зыкъомкIэ зи фIыгъэр джэгугъуэ етIуанэ хъуауэ «Спартак-Налшыкым» и гъуэм топ къызэрыдамыгъэкIыфыр.
 • Арати, зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ, 0:0-у, иухащ икIи щхьэж и увыпIэм къинэжащ.
 • Зи чэзу джэгугъуэм хэтакъым Краснодар и «Урожай»-р. Ар къигъэсэбэпри, зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдыжащ Мейкъуапэ щыIэу «Дружба»-м ефIэкIа Песчанокопскэм и «Чайка»-м. Абы щыгъуэми, нобэ щытыкIэм зихъуэжыфынущ: «Урожай»-м «Краснодар-3»-р къригъэблэгъэнущи, хигъащIэмэ, тепщэныгъэр зыIэригъэхьэжынущ.
 • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм пашэныгъэр зэрыщиIыгъщ «Урожай»-м щыджэгу ди лъахэгъу Къалмыкъ Амур. Мыгъэрей зэхьэзэхуэм абы топи 10 щыдигъэкIащ. Къалмыкъым пэгъунэгъу дыдэ къыхуэхъуащ «Чайка»-м и гъуащхьауэ Подбельцев Александр. Ди щIалэхэм ящыщу нэхъыбэрэ къыхэжаныкIар Мэшыкъуэ Хьэчимщ. Абы и хьэрхуэрэгъухэм топи 6 яхудигъэкIащ.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ щэкIуэгъуэм и 4-м зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:2, «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:4, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 1:1, СКА (Дон Iус Ростов) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:1.
 • ЕтIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым мы гъэм и иужьрей джэгугъуэр щэкIуэгъуэм и 11-м щызэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъэнущ кIэух увыпIэр быдэу зыIыгъ Дон Iус Ростов и «Академия» командэр. Абы иужькIэ зэхьэзэхуэр гъатхэ пщIондэ зэпагъэунущ.
 • Жыласэ Заурбэч.