ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ (2018 — 2021 гъгъ.)

2018-10-04

 1. Cэхъурокъуэ Хьэутий — ДАХ-м и тхьэмадэ (Налшык)
 2. Бырсекъуэ Орфан — ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ (Дамаск)
 3. Щоджэн Iэминат — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Къэбэр- дей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Налшык)
 4. ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Адыгей Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Мейкъуапэ)
 5. Аслъэн Алий — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Шэрджэс Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Черкесск)
 6. КIэкIыхъу Мэжид — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Шапсыгъ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Краснодар край, Лазаревскэ)
 7. ДыщэкI Эртан — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я Федерацэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Германие, Бремен)
 8. ХьэфIыцIэ Мухьэмэд — Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Налшык)
 9. Хьэгъундокъуэ Яшар — Тыркум щыIэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм (КАФФЕД) и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Анкара)
 10. Бэрдокъуэ Ридуан — Сирием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Дамаск)
 11. Жанбэч Зухьди — Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Амман)
 12. АфIэунэ МуIэед — Абхъазым щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Сыхъум)
 13. Сэхъут Аскэр — Краснодар Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт
 14. Нэпсо Закарие — Израилым щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Кфар-Камэ)
 15. Шыбзыхъуэ Юрий — Ставрополь щызэхэт Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт
 16. НэкIацэ Владимир — «Хэку» зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Налшык)
 17. Дербит Валерий — Мэздэгу Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Осетие Ищхъэрэ-Алание)
 18. Жу Тимур — Адыгэ ЩIалэгъуалэ Хасэм и тхьэмадэ (Черкесск)
 19. АфIэунэ Исмэхьил — Шэрджэс Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Черкесск)
 20. Ачмыжь Юсыф — Адыгей Хасэм и лIыкIуэ (Мейкъуапэ)
 21. Бабыгу Эргун — КАФФЕД-м и лIыкIуэ (Анкара)
 22. Бейкъан Мухьэрэм — Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я Федерацэм и лIыкIуэ (Германие, Ганновер)
 23. Балъкъэр Гъэзий — Сирием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и лIыкIуэ (Дамаск)
 24. Борэ Елдар — Адыгэ ЩIалэгъуалэ Хасэм и лIыкIуэ (Налшык)
 25. Дзэрахъэ Станислав — «Хэку» Хасэм и лIыкIуэ (Налшык)
 26. Бэгъущэ Алий — Адыгей Хасэм и лIыкIуэ (Мейкъуапэ)
 27. Къэзанокъуэ Мурат — Ставрополь щызэхэт Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ
 28. ЛIыбзу Малек — Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и лIыкIуэ (Амман)
 29. Табыщ Мурат — Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Налшык)
 30. ТIамжьыкъуэ Умар-Фарукъ — Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я Федерацэм и лIыкIуэ (Германие, Ганновер)
 31. Теркъул Мухьэмэд — Шэрджэс Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Черкесск)
 32. Тхьэухъуэ Зухьейр — Израилым щыIэ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Кфар-Камэ)
 33. Тхьэпщыкъуэ Альберт — Адыгей Хасэм и лIыкIуэ (Мейкъуапэ)
 34. Хьэхъу Игорь — Шапсыгъ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Краснодар край, Лазаревскэ)
 35. ХьэбытIэ Вячеслав — Мэздэгу Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Осетие Ищхъэрэ — Алание)
 36. ЦIыкIущэ Аслъэн — Адыгей Хасэм и лIыкIуэ (Мейкъуапэ)
 37. Шыкъым Мухьэмэд — Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и лIыкIуэ (Амман)
 38. Щомахуэ Залинэ — Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Налшык)

ДАХ-м и къэпщытакIуэхэр

 1. Iэдэмокъуэ Альберт(Черкесск)
 2. МэшхуэфI Нэждэт(Мейкъуапэ)