ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым хэтахэм абхъаз лъэпкъым зэрызыхуагъазэ

2018-09-29

  • ПщIэ зыхуэтщI ди абхъаз къуэшхэ, шыпхъухэ!
  • Абхъаз лъэпкъым и Хэку за- уэм ТекIуэныгъэ къызэрыщихьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур — Абхъазым и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щы- зиIэ махуэшхуэр — къоблагъэ. Абхъаз Республикэ щхьэхуитым и гуфIэгъуэ нэхъыщхьэу щытщ и ТекIуэныгъэм и махуэр. Дэ зэи тщыгъупщэнукъым абхъаз лъэпкъым и ТекIуэныгъэр, бэлыхьышхуэхэр къыщIызэранэкIар, цIыху куэд зыхэкIуэдар икIи хэщIыныгъэшхуэхэр къахуэзыхьар.

  • А махуэм дэ дигу къыдогъэкIыж Абхъазым и къуэ нэхъыфIхэмрэ Кавказ Ищхъэрэм, Урысейм и нэгъуэщI щIыпIэхэм, хамэ къэралхэм щыщу Абхъазым и щхьэхуитыныгъэр яхъумэну къэувауэ щытахэр. Абыхэм ящыщ куэдым нэхъ лъа- пIэ дыдэу яIэр — я псэхэр — щIатащ абхъазыщIым мамырыгъэр щытепщэ хъужыным, Апсны щIыналъэм иджыпсту щыпсэухэмрэ лъэпкъым къыщIэхъуэ щIэблэхэмрэ заузэщIыным.
  • Нобэ дэ дрогушхуэ Абхъаз Республикэ щхьэхуитым зыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэм.
  • Дрогушхуэ Абхъаз Республикэр щхьэхуиту къэзылъыта япэ къэралу Урысей Федерацэр зэрыщытым.
  • Дрогушхуэ Абхъазым а Хэку зауэм ТекIуэныгъэр къыщихьыным, Абхъаз Республикэр щхьэхуиту къалъытэным адыгэ лъэпкъым хуищIа хэлъхьэныгъэм.
  • ТекIуа лъэпкъым щIыхь худощI!
  • А зауэм хэкIуэдахэр зэи тщыгъупщэнукъым!