ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЙоIэзэ  икIи  я  нэгу  зрагъэужь

2018-07-21

  • «Звёздочка» санаторэм щыIэ цIыкIухэм папщIэ бассейн къызэIуахащ. Сабийхэм ядолажьэ Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI, дохутырхэр абыхэм я щытыкIэм кIэлъоплъ.

  • «Сабийхэм я узыншагъэмкIэ икъукIэ сэбэпышхуэщ псым щагъакIуэ зэманыр, — жеIэ санаторэм и дохутыр нэхъыщхьэ Кокутенкэ Еленэ. — Ди IуэхущIапIэм зи тхьэмбыл, тхьэмбыл къуэпсхэр щIэх-щIэхыуэ уз цIыкIухэм щоIэзэ. Абы и лъэныкъуэкIэ санаторэм щытыкIэ псори къыщызэгъэпэщащ».
  • Иджыпсту санаторэм щыIэщ зи ныбжьыр илъэси 3-м къыщыщIэдзауэ 11-м нэс сабийуэ 100-м   щIигъу. ЯIэ узыфэм елъытауэ, цIыкIухэм зыхуеину хущхъуэхэр яIэрохьэ, къэуат зыщIэлъ, зыхуэныкъуэ витаминхэр зыхэлъ ерыскъыхэмкIэ 6 ягъашхэ, физиотерапиекIэ йоIэзэ. Псом хуэмыдэу сабийхэм ягу ирохь Iэпкълъэпкъ шытIэныр, ЛФК-р, бассейным зэрызыщагъэпскIыр. Хьэуа къабзэм зэман куэд щагъакIуэри, егъэджакIуэхэр хущIокъу цIыкIухэм  ар щIэщыгъуэу къыхузэрагъэпэщыну.
  • Тхьэхущынэ   Ланэ.