ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щапхъэ  зытрах унагъуэхэр

2018-07-19

  • Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Бахъсэн щIыналъэм.

  • ГуфIэгъуэ пшыхьыр къызэIуихащ Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Балъкъыз Артур.
  • — Ди гуапэ зэрыхъунщи, ди районым унагъуэ дахэ куэд исщ ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм, ар ефIэкIуэным хущIэкъухэу, — жиIащ Балъкъыз Артур. — Ахэр къэралым илъэс куэдкIэ хьэлэлу хуэлэжьахэщ. Унагъуэм и быдагъэм, и фIагъым елъытащ къэралыр зыхуэдэнури. Шэч хэмылъу, апхуэдэхэм къащIохъуэ сабий зэчиифIэхэр, хабзэрэ нэмысрэ зыхэлъ щIэблэ узыншэ. Си гуапэу сынывохъуэхъу иджыри илъэс куэдкIэ фефIакIуэ зэпыту фызэдэпсэуну.
  • Зэхыхьэм щагъэлъэпIащ, щытхъу тхылъхэр хуагъэфэщащ лъэпкъми къэралми гурэ псэкIэ бгъэдэтхэу, щапхъэ зытрах унагъуэ дахэхэу Ислъэмей къуажэм щыщ Хъупсырджэнхэ Хьэсэнбийрэ Хъаджэтрэ, Жанхъуэтекъуэ щыпсэухэу Къуэдзокъуэхэ Хъусенрэ Ленэрэ, Къулъкъужын дэсхэу Хъуэтхэ Хьэсэнрэ Ритэрэ, Зеикъуэ къуажэм къикIахэу Жылаухэ Арсенрэ Лелэрэ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ «Унагъуэм и илъэс» урысей зэпеуэм Бахъсэн районыр къызэрыщыхэжаныкIар. Псалъэм папщIэ, «Унагъуэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэм и хъумакIуэщ» Iыхьэм япэ увыпIэр къыщахьащ Жылаухэ Арсенрэ Лелэрэ. «УнагъуэщIэ» Iыхьэм — Темботхэ Оксанэрэ Хьэчимрэ етIуанэ щыхъуахэщ. «Къуажэдэс унагъуэ» зэпеуэм 3-нэ увыпIэр Къуэдзокъуэхэ Хъусенрэ Ленэрэ къыхуагъэфэщащ, «Унагъуэшхуэ» Iыхьэм къыщыхэжаныкIащ Хъуэтхэ Хьэсэнрэ Ритэрэ.
  • Пшыхьыр ягъэдэхащ районым и уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ.
  •  
  • Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ
  •  администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.