ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕджапIэ  нэхъыщхьэр къызыухахэм диплом плъыжьхэр иратыж

2018-07-10

  • Налшык дэт Театр щхъуантIэм бадзэуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм я щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.

  • ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, «ЭкономикэмкIэ еджапIэ нэхъыщхьэ» щIэныгъэкъэхутакIуэ университетым и профессор Болотов Виктор, КъБР-м и Профсоюз организацэхэм я зэгухьэны-
  • гъэм и унафэщI Амщы-къуэ ФатIимэт, КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, адэ-анэхэр.
  • ЕджапIэ нэхъыщхьэр ехъулIэныгъэфIкIэ къэзыухахэм псалъэ гуапэкIэ захуигъазэри, Правительствэм и УнафэщIым къыбгъэдэкI хъуэхъукIэ пшыхьыр къызэIуихащ Къардэн Мурат. Абы жиIащ ныбжьыщIэхэм хаша гъуэгу пэжым тетыну, зыщIэхъуэпс лэжьыгъэ IэнатIэхэм ехъулIэныгъэфIхэр яIэу пэрытыну зэригуапэр.
  • — Сэ хуабжьу сыщогуфIыкI щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ щIалэгъуалэ зэчиифIэ куэд ди университетым къызэрыщIигъэкIым, — жиIащ Алътуд Юрий. — Шэч къытесхьэркъым абыхэм ди щIыналъэми, хамэ къэралхэми я цIэр жыжьэу зыгъэIуфын IэщIагъэлI гъуэзэджэхэр къазэрыхэкIынум, зрагъэгъуэта щIэныгъэр къызэрагъэсэбэпы-
  • фынум. Сынывохъуэхъу фи мурадхэр къывэхъулIэу фыпсэуну, лъэпкъми къэралми яхуэфэщэн цIыху къыфхэкIыну.
  • Ректорым и псалъэхэм иужькIэ, КъБКъУ-р фIы дыдэу къэзыухахэм диплом плъыжьхэр иратыжащ. Мы гъэм ахэр цIыху 550-м ноблагъэ.
  • — Университетым ущеджэну хуабжьу хьэлэмэтщ, — жеIэ ехъулIэныгъэфIкIэ мы гъэм университетыр къэзыуха Жыгуэ Иннэ. — 2008 гъэм химие къудамэм сыщIэтIысхьащ. Ар къэзуха нэужь, филологие факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и магистратурэм сыщIэтIысхьэжащ. Магистратурэм сыщыщеджа илъэсхэм сыдахьэхащ бзэм, литературэм, лъэпкъ Iуэхум. Абы къыхэкIыу а унэтIыныгъэр си гъуазэу си мурадщ адэкIэ си еджэным аспирантурэм щыпысщэну.
  • ГуфIэгъуэ пшыхьыр ягъэдэхащ КъБКъУ-м и уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэ гупхэмрэ.
  • ТАБЫЩ Динарэ.